การวัดความยาว (ป.3 แผน 34)


หัวข้อ :
การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร

สาระสำคัญ :
"เซนติเมตร" (ซม.) เป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาว "มิลลิเมตร" (มม.) ก็เป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาวอีกหน่วยหนึ่ง โดยความยาว 1 เซนติเมตร (ซม.) เท่ากับ 10 มิลลิเมตร (มม.)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 • เมื่อกำหนดสิ่งต่างๆ ให้ สามารถวัดความยาวหรือความสูง และบอกความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้


 • เมื่อกำหนดเส้นทางให้ สามารถวัดระยะทางเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรได้


 • สาระการเรียนรู้ :
  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เช่น การวัดความยาวของพู่กันโดยใช้ไม้บรรทัด


  พู่กันมีความยาวเท่ากับ 6 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร


  กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ทบทวนเกี่ยวกับการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรพอดี และการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรโดยประมาณ โดยให้นักเรียนวัดสิ่งต่างๆ โดยใช้ไม้บรรทัด เช่น วัดความยาวของสมุด หนังสือ


  2. ให้นักเรียนดูภาพขยายของไม้บรรทัด แล้วสังเกตว่า ในช่องเซนติเมตร 1 ช่องนั้น จะมีขีดเล็กๆ อยู่ จากนั้น ให้นักเรียนลองนับจากไม้บรรทัดของตัวเองว่า ในช่อง 1 เซนติเมตร มีกี่ช่องเล็ก


  3. ครูแนะนำว่า " 1 ช่องเล็ก คือ 1 มิลลิเมตร ดังนั้น 1 เซนติเมตร มี 10 ช่องเล็ก จึงมี 10 มิลลิเมตร" โดยมิลลิเมตรใช้อักษรย่อว่า "มม." โดยเขียนความสัมพันธ์ของเซนติเมตรกับมิลลิเมตร ได้ดังนี้

   1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร
   -1 ซม. = 10 มม.


  4. ครูจัดกิจกรรมการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร ดังนี้

   • ให้นักเรียนดูรูปภาพการวัดความยาวของสิ่งต่างๆ ที่มีความยาวเป็นเซนติเมตร และมิลลิเมตร เช่น การวัดความยาวของพู่กัน


   • ให้นักเรียนตอบคำถาม ดังนี้

    • พู่กันมีความยาว 6 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)


    • พู่กันมีความยาว 7 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ (ไม่ใช่)


    • พู่กันมีความยาวอยู่ระหว่าง 6 เซนติเมตร กับ 7 เซนติเมตร ใช่หรือไม่ (ใช่)


    • พู่กันมีความยาวเกิน 6 เซนติเมตร ไปกี่ช่องเล็ก (3 ช่องเล็ก)


    • พู่กันมีความยาวเท่าไร (พู่กันยาว 6 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร)

   • จัดกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีก 3-5 ตัวอย่าง

  5. ให้นักเรียนเล่นเกมวัดได้ให้ของ เพื่อฝึกการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร


  6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น


  7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การวัดความยาวเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตรว่า "เซนติเมตร" (ซม.) เป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาว "มิลลิเมตร" (มม.) ก็เป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาวอีกหน่วยหนึ่ง โดยความยาว 1 เซนติเมตร (ซม.) เท่ากับ 10 มิลลิเมตร (มม.)


  สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
  1. เครื่องมือที่ใช้วัดความยาว ได้แก่ ไม้บรรทัด

  2. ของจริงที่นำมาวัด เช่น สมุด หนังสือ ช้อน เป็นต้น

  3. ภาพขยายของไม้บรรทัด

  4. เกมวัดได้ให้ของ

  5. แบบฝึกทักษะ


  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
  การวัดผล
  การประเมินผล
  1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
  2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
  3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................  ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • www.myfirstbrain.com

   เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 14677
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155