แรง (ป.3 แผน 16)


หัวข้อ :
แรงแม่เหล็ก (3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
แม่เหล็ก เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่สามารถดูดหรือผลักสิ่งของที่เป็นสารแม่เหล็กได้ แม่เหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ แม่เหล็กขั้วเดียวกันเมื่อนำมาใกล้กันจะผลักกัน ส่วนขั้วต่างกันจะดูดเข้าชิดกัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกตลักษณะของแม่เหล็กชนิดต่างๆ ได้อย่างละเอียด และทดสอบสมบัติของแม่เหล็กได้


 2. ทดลองเส้นแรงแม่เหล็กโดยใช้ผงตะไบเหล็กได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนดได้


 3. เขียนแผนผังมโนมติสรุปสมบัติและประโยชน์ของแม่เหล็กได้เข้าใจง่าย


สาระการเรียนรู้ :
แม่เหล็ก (magnet) เป็นวัตถุพิเศษที่มีแรงดึงดูดเหล็กหรือวัตถุโลหะเล็กๆ บางชนิดเข้าหาตัวเองได้ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นแรงดึงดูดนั้น เราเรียกเรียงที่แม่เหล็กดึงดูดว่า "อำนาจแม่เหล็ก"

อำนาจของแม่เหล็กจะแรงที่สุดที่ตรงปลายทั้ง 2 ข้างที่เราเรียกว่า "ขั้วแม่เหล็ก" แม่เหล็กแต่ละแท่งจะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือกับขั้วใต้ ถ้าแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้กันจะแสดงอำนาจแม่เหล็กออกมา โดยขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันจะผลักกัน และขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันจะดึงดูดกัน

แม่เหล็กทุกแท่งจะส่งแรงแม่เหล็กไปรอบๆ โดยที่เรามองไม่เห็น เราเรียกบริเวณนั้นว่า "สนามแม่เหล็ก"

ไฟฟ้าทำให้เกิดแม่เหล็กได้โดยนำลวดทองแดงมาพันรอบแท่งเหล็กที่ต้องการทำให้เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กแล้วต่อเข้ากับแบตเตอรี่ไหลผ่านลวดและแท่งเหล็กจะทำให้แท่งเหล็กกลายเป็นแม่เหล็ก และเมื่อเอาแบตเตอรี่ออก แท่งแม่เหล็กก็จะหมดอำนาจความเป็นแม่เหล็กทันที


แม่เหล็ก (Magnet)


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง แรงโน้มถ่วงที่เรียนผ่านมาแล้ว ว่า แรงโน้มถ่วง เป็นแรงดึงดูดของโลกที่ดึงดูดวัตถุต่างๆ ให้เข้าสู่ศูนย์กลาง ทำให้วัตถุทุกอย่างอยู่บนผิวโลกได้ ไม่หลุดลอยออกไปนอกโลก แรงโน้มถ่วงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้และหยุดเคลื่อนที่ได้ นอกจากนั้นยังทำให้วัตถุต่างๆ มีน้ำหนักอีกด้วย


 2. จากนั้นครูอภิปรายนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่องแม่เหล็ก โดยครูนำแม่เหล็ก 2 แท่ง ชนิดใดก็ได้มาให้นักเรียนในชั้นดูแล้วตั้งคำถามในประเด็น

  • ถ้าแม่เหล็กทั้งสองแท่งหันหน้าที่มีสีต่างกันมาใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น

  • ถ้าสลับด้านที่มีสีเหมือนกันมาใกล้กันจะเกิดอะไรขึ้น

 3. จากนั้นขอนักเรียนอาสาสมัคร 2 คน ออกมาทำการทดลอง ครูใช้คำถามให้นักเรียนในชั้นช่วยกันคิด

  • เพราะเหตุใดแม่เหล็กจึงเข้ามาชิดกันและผลักกัน

 4. ตัวอย่างแม่เหล็กแบบต่างๆ

 5. ครูนำตัวอย่างแม่เหล็กรูปแบบต่างๆ มาให้นักเรียนดู (ของจริงหรือรูปภาพก็ได้) ให้นักเรียนสังเกตลักษณะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (นักเรียนศึกษา เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแม่เหล็ก
 6. )

 7. ครูอธิบายเกี่ยวกับแม่เหล็กว่า แม่เหล็ก (magnet) เป็นวัตถุพิเศษที่มีแรงดึงดูดเหล็กหรือวัตถุโลหะเล็กๆ บางชนิดเข้าหาตัวเองได้ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นแรงดึงดูดนั้น เราเรียกเรียงที่แม่เหล็กดึงดูดว่า "อำนาจแม่เหล็ก"

  อำนาจของแม่เหล็กจะแรงที่สุดที่ตรงปลายทั้ง 2 ข้างที่เราเรียกว่า "ขั้วแม่เหล็ก" แม่เหล็กแต่ละแท่งจะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือกับขั้วใต้ ถ้าแท่งแม่เหล็กอยู่ใกล้กันจะแสดงอำนาจแม่เหล็กออกมา โดยขั้วแม่เหล็กที่เหมือนกันจะผลักกัน และขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันจะดึงดูดกัน

  แม่เหล็กทุกแท่งจะส่งแรงแม่เหล็กไปรอบๆ โดยที่เรามองไม่เห็น เราเรียกบริเวณนั้นว่า "สนามแม่เหล็ก"


 8. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5-6 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลอง เรื่อง การหาเส้นแรงแม่เหล็ก


 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนสรุปผลการทดลองที่สังเกตได้ ลงในสมุดจดบันทึก แล้วนำผลการทดลองมาอภิปรายร่วมกัน


 10. นักเรียนเขียนแผนผังมโนมติสรุปสมบัติและประโยชน์ของแม่เหล็กลงในใบกิจกรรม เรื่อง แรงแม่เหล็ก ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. วิธีการทดลอง เรื่อง เส้นแรงแม่เหล็ก


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง แรงแม่เหล็ก


 3. ตัวอย่างแม่เหล็ก


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมทำกิจกรรม
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 4242
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155