แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (ป.3 แผน 29)


หัวข้อ :
การอ่านแผนภูมิแท่ง

สาระสำคัญ :
แผนภูมิแท่ง คือ การเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนของสิ่งต่างๆ ตามมาตราส่วนที่กำหนด โดยขนาดของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกแท่งจะต้องเท่ากัน และจุดเริ่มต้นของทุกแท่งจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน โดยส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมี 2 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ และตัวแผนภูมิ ส่วนข้อกำหนดไม่จำเป็นต้องมี เพราะสามารถอ่านจำนวนได้จากเส้นแสดงจำนวน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดแผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วยให้ สามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย และอ่านข้อมูล เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนลักษณะ ส่วนประกอบ และการอ่านแผนภูมิรูปภาพ โดยครูนำตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วตอบคำถาม


 2. นำแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย มาติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนภูมิ เช่น


 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาว่า เราจะแสดงจำนวนของเล่นต่างๆ จากแผนภูมิรูปภาพข้างต้นได้โดยวิธีอื่นอีกหรือไม่ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมว่า "การแสดงจำนวนของเล่นอาจทำได้โดยเขียนชื่อของเล่นให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน และอยู่ในระดับเดียวกัน แล้วใช้แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 แผ่น แทนของเล่น 1 ชิ้น"


  จากนั้น ครูสาธิตการเรียงแผ่นกระดาษ แล้วให้นักเรียนออกมาช่วยกันเรียงแผ่นกระดาษจนครบ จะได้ดังนี้


 4. ครูสาธิตการลากเส้นตามแนวนอนเพื่อบอกชนิดของของเล่น และลากเส้นตามแนวตั้งเพื่อบอกจำนวนของของเล่น ดังนี้


 5. ให้นักเรียนสังเกตแผนภูมิที่ได้จากข้อ 4. และช่วยกันตั้งชื่อแผนภูมิแท่งนั้นว่า "แผนภูมิแท่ง" เพราะแผนภูมิมีลักษณะเป็นแท่งๆ แล้วช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนภูมิ เช่น

  แทนของเล่นกี่ชิ้น (1 ชิ้น) มีของเล่นทั้งหมดกี่ชนิด (4 ชนิด)
  ที่รถยนต์มี กี่แผ่น (4 แผ่น) มีของเล่นทั้งหมดกี่ชิ้น (12 ชิ้น)
  มีรถยนต์กี่ชิ้น (4 ชิ้น) มีของเล่นชนิดใดมากที่สุด และมีกี่ชิ้น (รถยนต์, มี 4 ชิ้น)
  มีรถยนต์มากกว่าหุ่นยนต์กี่ชิ้น (1 ชิ้น) มีของเล่นชนิดใดน้อยที่สุด และมีกี่ชิ้น (ตุ๊กตา, มี 2 ชิ้น)

 6. ให้นักเรียนช่วยกันออกมาจัดแผนภูมิแท่งใหม่ให้อยู่ในแนวนอน และตอบคำถามดังเช่นของ 5. แล้วช่วยกันสรุปว่า แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากในแผนภูมิ อาจจะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ และการอ่านก็ใช้วิธีเดียวกัน


 7. ให้นักเรียนดูแผนภูมิรูปแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนภูมิแท่งนั้นๆ ทีละ 1 แผนภูมิ ประมาณ 2-3 ตัวอย่าง (ทั้งแผนภูมิในแนวตั้งและแนวนอน)


 8. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น


 9. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอ่านแผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วยว่า แผนภูมิแท่ง คือ การเขียนแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนของสิ่งต่างๆ ตามมาตราส่วนที่กำหนด โดยขนาดของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกแท่งจะต้องเท่ากัน และจุดเริ่มต้นของทุกแท่งจะต้องอยู่ในระดับเดียวกัน โดยส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมี 2 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ และตัวแผนภูมิ ส่วนข้อกำหนดไม่จำเป็นต้องมี เพราะสามารถอ่านจำนวนได้จากเส้นแสดงจำนวน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย 2 หน่วย และ 10 หน่วย

 2. แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 3. บัตรชื่อของเล่น

 4. แผนภูมิแท่งที่กำหนดรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 13384
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155