สาร (ป.3 แผน 10)


หัวข้อ :
หลักการและคุณค่าของของเล่น

สาระสำคัญ :
ของเล่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สามารถใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือเศษวัสดุประดิษฐ์เป็นของเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความคิดและฝึกกล้ามเนื้อประสาทสัมผัสให้ทำงานสัมพันธ์กัน เพื่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อภิปรายและอธิบายหลักการสร้างของเล่น หรือหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ของของเล่นได้

สาระการเรียนรู้ :
ของเล่นทุกชนิดมีหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น เช่น โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษ เมื่อเราพูดลงในถ้วยกระดาษ อากาศในถ้วยกระดาษจะสั่นสะเทือน แล้วเดินทางไปตามหลอดกาแฟหรือเส้นเชือกจนกระทั่งเสียงเดินทางถึงหูของคน ดังรูป


การเล่นว่าว - การที่ว่าวแวกว่ายในอากาศได้ เพราะอาศัยลม แต่ที่ว่าวไม่ตกลงมาเพราะรูปร่างของมันทำให้อากาศดันให้ว่าวลอยอยู่ได้ และเราใช้เชือกบังคับให้มันเคลื่อนที่ไปมา


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นที่เรียนผ่านมาชั่วโมงที่แล้ว ว่า ของเล่นของใช้มีหลายชนิด บางชนิดเราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้เองได้ จะช่วยประหยัด และฝึกทักษะการทำงาน เรารู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความสุขเมื่อได้เล่นของเล่นถูกใจ

  ของเล่นมีประโยชน์มากมาย ถ้าเรารู้จักเลือกของเล่นอย่างถูกวิธี นอกจากเราจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังได้รับความรู้ มีความคิดดีๆ เป็นคนช่างสังเกตและละเอียดรอบคอบอีกด้วย


 2. จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า ของเล่นทุกชนิดมีหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น เช่น โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษ เมื่อเราพูดลงในถ้วยกระดาษ อากาศในถ้วยกระดาษจะสั่นสะเทือน แล้วเดินทางไปตามหลอดกาแฟหรือเส้นเชือกจนกระทั่งเสียงเดินทางถึงหูของคน


 3. ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบายเกี่ยวกับหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ของของเล่นให้นักเรียนฟังและดูภาพประกอบไปด้วย เช่น

  • โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษ - โทรศัพท์จากถ้วยกระดาษ เมื่อเราพูดลงในถ้วยกระดาษ อากาศในถ้วยกระดาษจะสั่นสะเทือน แล้วเดินทางไปตามหลอดกาแฟหรือเส้นเชือกจนกระทั่งเสียงเดินทางถึงหูของคน ดังรูป


  • การเล่นว่าว - การที่ว่าวแวกว่ายในอากาศได้ เพราะอาศัยลม แต่ที่ว่าวไม่ตกลงมาเพราะรูปร่างของมันทำให้อากาศดันให้ว่าวลอยอยู่ได้ และเราใช้เชือกบังคับให้มันเคลื่อนที่ไปมา

 4. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่นว่า วัสดุที่ใช้ประกอบเป็นของเล่นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกัน บางชนิดยืดหยุ่นได้ บางชนิดบิดโค้งงอได้ ดังนั้นเราจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน


 5. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่ามีอุปกรณ์ใดบ้างที่ใช้ประกอบการสร้างของเล่น (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)

 6. จากนั้นครูร่วมอภิปรายจนได้คำตอบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างของเล่น เช่น กรรไกร มีด เข็ม ด้าย กาว แก้ว เลื่อย เป็นต้น
 7. นักเรียนเขียนสรุปหลัการที่สำคัญๆ ในการประดิษฐ์ของเล่นควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง ลงในสมุดจดบันทึก ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างของเล่น


 2. ภาพประกอบการอธิบายหลักการทำงานทางวิทยาศาสตร์ของของเล่น


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจสมุดจดบันทึก 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7536
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155