ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (ป.3 แผน 1)
   
หัวข้อ :
อากาศดี - อากาศเสีย (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกต จำแนกและสรุปเกี่ยวกับอากาศดี อากาศเสียได้


 2. วาดภาพหรือเขียนความรู้สึกที่จะช่วยอนุรักษ์อากาศได้


สาระการเรียนรู้ :
อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

 • อากาศดี คือ อากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีก๊าซพิษเจือปน


 • อากาศเสีย คือ อากาศที่มีฝุ่นละอองและมีก๊าซพิษเจือปน ทำให้หายใจลำบาก ระคายเคืองคอและตา ซึ่งอากาศเสียเกิดจาก การปล่อยควันเสียออกจากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม ไฟไหม้ป่า การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนพลาสติกหรือสารเคมี) เป็นต้น
การอนุรักษ์อากาศ คือ การช่วยกันรักษาอากาศไม่ให้เกิดมลพิษ เช่น รักษาเครื่องยนต์ มีเครื่องกรองอากาศ แยกขยะ ป้องกันไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องอากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่ และส่งผลให้โลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาอภิปรายความสำคัญของอากาศที่มีต่อคน สัตว์ และพืช


 2. นักเรียนดูภาพต่างๆ ที่ครูนำมาให้ดู แล้วจับกลุ่มร่วมกันอภิปรายหรือสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็น


 3. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนออกมานำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาภาพ โดยเพื่อนๆ ในชั้นร่วมกันซักถาม


 4. จากนั้นครูร่วมอภิปราย และอธิบายถึงความสำคัญของอากาศว่าอากาศมีทั้งอากาศดี และอากาศเสีย ซึ่ง

  • อากาศดี คือ อากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีก๊าซพิษเจือปน

  • อากาศเสีย คือ อากาศที่มีฝุ่นละอองและมีก๊าซพิษเจือปน ทำให้หายใจลำบาก ระคายเคืองคอและตา ซึ่งอากาศเสียเกิดจาก การปล่อยควันเสียออกจากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม ไฟไหม้ป่า การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนพลาสติกหรือสารเคมี) เป็นต้น (โดยครูยกตัวอย่างภาพในข้อ 2 อีกครั้งให้นักเรียนดู)

 5. ครูอธิบายต่อไปว่า เราควรอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งการอนุรักษ์อากาศนั้น คือ การช่วยกันรักษาอากาศไม่ให้เกิดมลพิษ เช่น รักษาเครื่องยนต์ มีเครื่องกรองอากาศ แยกขยะ ป้องกันไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น


 6. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ได้ว่า อากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ


 7. นักเรียนเขียนความรู้สึกของนักเรียนที่จะอนุรักษ์อากาศได้อย่างไรลงในใบกิจกรรม เรื่อง อากาศดี - อากาศเสีย (วาดภาพระบายสีประกอบได้) ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพอากาศดี - อากาศเสีย


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง อากาศดี - อากาศเสีย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................


ที่มาข้อมูล :สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

พื้นที่ ทั่วไป
=--
× ฐาน × สูง
พื้นที่ ด้านเท่า
=--
× (ด้าน)2
พื้นที่ หน้าจั่ว
=--
พื้นที่ มุมฉาก
=--
× ผลคูณของด้านประกอบมุมฉาก


สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม

พื้นที่ จัตุรัส
=--
ด้าน × ด้าน หรือ (ด้าน)2
หรือ
=-- 12 × ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่ ผืนผ้า
=--
กว้าง × ยาว
หรือ
=-- ฐาน × สูง
พื้นที่ ขนมเปียกปูน
=--
× ผลคูณของเส้นทแยงมุม
หรือ
=-- ฐาน × สูง
พื้นที่ ด้านขนาน
=--
ฐาน × สูง
พื้นที่ รูปว่าว
=--
× ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่ คางหมู
=--
× ผลบวกของด้านคู่ขนาน × สูง
พื้นที่ ด้านไม่เท่า
=--
× เส้นทแยงมุม × ผลบวกของเส้นกิ่ง


สูตรการหาพื้นที่รูปทรงอื่นๆ

พื้นที่รูปวงกลม
=---
พื้นที่ผิวของทรงกลม
=---
พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก
=---
ความยาวรอบฐานของวงกลม × ส่วนสูง
หรือ
=---
2 rh
พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
=---
พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่หน้าตัดทั้งสอง
=---
พื้นที่ผิวข้างของกรวย
=---
r
พื้นที่ผิวกรวย
=---
พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน
=---
r + r2
=---
r ( + r)


พื้นที่ผิวข้างของรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า
=
-- 12 × ความยาวเส้นรอบรูปของฐาน × สูงเอียง
พื้นที่ผิวของพีระมิด
=
---พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง

พื้นที่ผิวข้างของปริซึม

=
---เส้นรอบรูปของฐาน × สูง

พื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม

=
---พื้นที่ผิวข้าง + 2 (พื้นที่หน้าตัด)


สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
=---
กว้าง × ยาว × สูง
ปริมาตรทรงลูกบาศก์
=---
(ด้าน)3
ปริมาตรทรงกลม
=---
ปริมาตรทรงกระบอก
=---
r2h
ปริมาตรทรงกรวย
=---
ปริมาตรทรงปริซึม
=---
พื้นที่ฐาน × สูง
ปริมาตรทรงพีระมิด
=---จำนวนคนอ่าน 6328 คน
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved