ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.3
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา (ป.3 แผน 1)
   
หัวข้อ :
อากาศดี - อากาศเสีย (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สังเกต จำแนกและสรุปเกี่ยวกับอากาศดี อากาศเสียได้


 2. วาดภาพหรือเขียนความรู้สึกที่จะช่วยอนุรักษ์อากาศได้


สาระการเรียนรู้ :
อากาศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

 • อากาศดี คือ อากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีก๊าซพิษเจือปน


 • อากาศเสีย คือ อากาศที่มีฝุ่นละอองและมีก๊าซพิษเจือปน ทำให้หายใจลำบาก ระคายเคืองคอและตา ซึ่งอากาศเสียเกิดจาก การปล่อยควันเสียออกจากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม ไฟไหม้ป่า การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนพลาสติกหรือสารเคมี) เป็นต้น
การอนุรักษ์อากาศ คือ การช่วยกันรักษาอากาศไม่ให้เกิดมลพิษ เช่น รักษาเครื่องยนต์ มีเครื่องกรองอากาศ แยกขยะ ป้องกันไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่องอากาศที่ห่อหุ้มโลกอยู่ และส่งผลให้โลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสนทนาอภิปรายความสำคัญของอากาศที่มีต่อคน สัตว์ และพืช


 2. นักเรียนดูภาพต่างๆ ที่ครูนำมาให้ดู แล้วจับกลุ่มร่วมกันอภิปรายหรือสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็น


 3. ครูสุ่มตัวอย่างนักเรียนออกมานำเสนอผลที่ได้จากการศึกษาภาพ โดยเพื่อนๆ ในชั้นร่วมกันซักถาม


 4. จากนั้นครูร่วมอภิปราย และอธิบายถึงความสำคัญของอากาศว่าอากาศมีทั้งอากาศดี และอากาศเสีย ซึ่ง

  • อากาศดี คือ อากาศที่ไม่มีฝุ่นละอองและไม่มีก๊าซพิษเจือปน

  • อากาศเสีย คือ อากาศที่มีฝุ่นละอองและมีก๊าซพิษเจือปน ทำให้หายใจลำบาก ระคายเคืองคอและตา ซึ่งอากาศเสียเกิดจาก การปล่อยควันเสียออกจากรถยนต์ จากโรงงานอุตสาหกรรม ไฟไหม้ป่า การเผาขยะ (โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนพลาสติกหรือสารเคมี) เป็นต้น (โดยครูยกตัวอย่างภาพในข้อ 2 อีกครั้งให้นักเรียนดู)

 5. ครูอธิบายต่อไปว่า เราควรอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งการอนุรักษ์อากาศนั้น คือ การช่วยกันรักษาอากาศไม่ให้เกิดมลพิษ เช่น รักษาเครื่องยนต์ มีเครื่องกรองอากาศ แยกขยะ ป้องกันไฟป่า ปลูกป่า เป็นต้น


 6. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ได้ว่า อากาศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคน พืชและสัตว์ ซึ่งใช้อากาศในการหายใจ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์อากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ


 7. นักเรียนเขียนความรู้สึกของนักเรียนที่จะอนุรักษ์อากาศได้อย่างไรลงในใบกิจกรรม เรื่อง อากาศดี - อากาศเสีย (วาดภาพระบายสีประกอบได้) ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพอากาศดี - อากาศเสีย


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง อากาศดี - อากาศเสีย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 8008 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved