อากาศ (ป.3 แผน 19)


หัวข้อ :
องค์ประกอบของอากาศ

สาระสำคัญ :
อากาศประกอบไปด้วยส่วนผสมของก๊าซหลายชนิด เรามองไม่เห็นอากาศ แต่สามารถสัมผัสอากาศได้ขณะที่มีลมพัดผ่านตัวเรา อากาศมีส่วนประกอบของไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซอื่นๆ รวมทั้งไอน้ำและฝุ่นละออง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายและสรุปเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
โลกที่เราอาศัยอยู่มีอากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบ อากาศอยู่รอบตัวเราตั้งแต่พื้นดินไปจนสูงถึงระดับท้องฟ้า เราเรียกอากาศทั่วโลกตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปจนถึงระดับท้องฟ้าว่า บรรยากาศ ซึ่งอากาศมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆ ดังนี้


ไอน้ำ ซึ่งระเหยมาจากพื้นน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อากาศที่ไม่มีไอน้ำเรียกว่า อากาศแห้ง ส่วนอากาศที่มีไอน้ำปนอยู่ด้วยเรียกว่า อากาศชื้น ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ มีอยู่ระหว่างร้อยละ 0-4 ของอากาศทั้งหมด ไอน้ำเป็นส่วนผสมที่สำคัญของอากาศ และไอน้ำยังเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ฝน ลม ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง อากาศมีสมบัติ คือ ต้องการที่อยู่ มีแรงดัน มีแรงอัดและมีปริมาตรไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มหรือลดแรงอัด

  อากาศ คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับการหายใจของสิ่งมีชิต เรามองไม่เห็นอากาศ แต่เรารับรู้โดยดูจากการเคลื่อนไหวของอากาศ เช่น ลมพัด ใบไม้ไหว กระดาษปลิว เป็นต้น

   • อากาศเป็นสสารชนิดหนึ่ง อากาศมีสมบัติ คือ ต้องการที่อยู่ มีน้ำหนัก มีแรงดันละรูปร่างไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิหรือความดัน


   • อากาศมีอยู่ทั่วไป ทุกหนทุกแห่งทั้งในพืช สัตว์ ดินและน้ำ


   • อากาศมีน้ำหนัก อากาศที่ห่อหุ้มโลกเรียกว่า "บรรยากาศ" อากาศในชั้นบรรยากาศมีน้ำหนัก ซึ่งเรามักเรียกว่า "แรงดัน" กดทับลงบนตัวเรา แต่เราไม่รู้สึก เพราะอากาศข้างล่างและด้านข้างดันตัวเราอยู่ทุกทิศทุกทางและตัวเราก็มีแรงดันของอากาศจึงทำให้เราไม่รู้สึกอึดอัด


   • อากาศมีแรงอัด แรงอัดเป็นสมบัติของก๊าซ น้ำไม่มีแรงอัด เพราะเป็นของเหลว แต่อากาศมีแรงอัดเพราะเป็นก๊าซ มนุษย์นำคุณสมบัตินี้มาใช้ประโยชน์ เช่น สูบยางรถ การพ่นสี หรือการทำความสะอาดรถยนต์ โดยใช้อุปกรณ์ที่ยึดหลักแรงอัดของอากาศ


   • อากาศมีปริมาตรที่ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปตามการเพิ่มหรือลดแรงอัด

 2. ครูอธิบายต่อไปว่า นอกจากอากาศจะมีสมบัติต่างๆ แล้ว อากาศยังมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้ (นักเรียนดูแผนภาพที่ครูนำมาให้ดู พร้อมกับฟังคำอธิบาย) ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่มีอากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบ อากาศอยู่รอบตัวเราตั้งแต่พื้นดินไปจนสูงถึงระดับท้องฟ้า เราเรียกอากาศทั่วโลกตั้งแต่พื้นดินขึ้นไปจนถึงระดับท้องฟ้าว่า บรรยากาศ ซึ่งอากาศมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆ ดังนี้

  อากาศประกอบไปด้วยส่วนผสมของก๊าซหลายชนิด เรามองไม่เห็นอากาศ แต่สามารถสัมผัสอากาศได้ขณะที่มีลมพัดผ่านตัวเรา อากาศมีส่วนประกอบของไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซอื่นๆ รวมทั้งไอน้ำและฝุ่นละออง ด้วยดังภาพ


 3. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุป องค์ประกอบของอากาศ ได้ว่า อากาศประกอบไปด้วยก๊าซผสมที่สำคัญ คือ ก๊าซออกซิเจน (O2) ประมาณ 21% หรือ 1 ใน 5 ของอากาศทั้งหมด, ก๊าซไนโตรเจน (N2) ประมาณ 78% หรือ 4 ใน 5 ของอากาศทั้งหมด, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อีกประมาณ 0.03% และก๊าซอื่นๆ ประมาณ 0.93%


 4. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ไอน้ำ ซึ่งระเหยมาจากพื้นน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อากาศที่ไม่มีไอน้ำเรียกว่า อากาศแห้ง ส่วนอากาศที่มีไอน้ำปนอยู่ด้วยเรียกว่า อากาศชื้น ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ มีอยู่ระหว่างร้อยละ 0-4 ของอากาศทั้งหมด ไอน้ำเป็นส่วนผสมที่สำคัญของอากาศ และไอน้ำยังเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ฝน ลม ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง เป็นต้น


 5. นักเรียนตอบคำถามทดสอบความเข้าใจลงในใบกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบกิจกรรม เรื่อง องค์ประกอบของอากาศ


 2. ภาพแสดงองค์ประกอบของอากาศ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. ตรวจใบกิจกรรม 2 .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9797
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155