โลกของเรา (ม.2 แผน 37)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง โลกของเรา

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง โลกของเรา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง โลกของเรา

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกของเรา ในหัวข้อต่อไปนี้


 • ทฤษฎีกำเนิดของระบบสุริยะ, ส่วนประกอบของโลก

 • การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, แผ่นดินไหว

 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, ภูเขาไฟ, ภูเขา

 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, การกร่อนของเปลือกโลก

 • การกร่อนของเปลือกโลก (การทดลอง เรื่อง การกร่อนจากปฏิกิริยาเคมี)

 • การกร่อนของเปลือกโลก (การทดลอง เรื่อง ความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง)

 • การทดลอง เรื่องการกร่อนเนื่องจากกระแสลม, การพัดพาและการทับถม

 • ทรัพยากรหิน (หินอัคนี)

 • ทรัพยากรหิน, หินตะกอน, หินแปร

 • วัฏจักรของหิน

 • ทรัพยากรแร่

 • ทรัพยากรดิน, สมบัติของดิน

 • ชั้นของดิน, การใช้ประโยชน์ของดิน

 • ทรัพยากรน้ำ

 • วัฏจักรของน้ำ

 • ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง โลกของเรา ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ทฤษฎีกำเนิดของระบบสุริยะ, ส่วนประกอบของโลก

  • การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, แผ่นดินไหว

  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, ภูเขาไฟ, ภูเขา

  • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก, การกร่อนของเปลือกโลก

  • การกร่อนของเปลือกโลก (การทดลอง เรื่อง การกร่อนจากปฏิกิริยาเคมี)

  • การกร่อนของเปลือกโลก (การทดลอง เรื่อง ความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง)

  • การทดลอง เรื่องการกร่อนเนื่องจากกระแสลม, การพัดพาและการทับถม

  • ทรัพยากรหิน (หินอัคนี)

  • ทรัพยากรหิน, หินตะกอน, หินแปร

  • วัฏจักรของหิน

  • ทรัพยากรแร่

  • ทรัพยากรดิน, สมบัติของดิน

  • ชั้นของดิน, การใช้ประโยชน์ของดิน

  • ทรัพยากรน้ำ

  • วัฏจักรของน้ำ

  • ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง โลกของเรา


 3. เฉลยแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง โลกของเรา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 12425
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155