โลกของเรา (ม.2 แผน 36)


หัวข้อ :
ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

สาระสำคัญ :
แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย

ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เป็นอย่างยิ่ง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์แหล่งน้ำได้

สาระการเรียนรู้ :
แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย ดังนี้

 1. ด้านอุปโภคบริโภค

 2. การเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

 3. การทำอุตสาหกรรมต่างๆ

 4. อาชีพการประมงจากทรัพยากรป่าชายเลน

 5. อาชีพทำนาเกลือ

 6. แหล่งเชื้อเพลิงจากปิโตเลียม
การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำในประเทศไทย แบ่งออกได้ดังนี้

 1. ทรัพยากรประมงน้ำจืด การประมงน้ำจืดเป็นการจับสัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืด ตามห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และบ่อเลี้ยง

  สภาพแวดล้อมและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อชนิดและปริมาณของสัตว์น้ำ เช่น ปริมาณอาหาร ลักษณะของแหล่งน้ำ ปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำ อุณหภูมิของน้ำ เป็นต้น


 2. ทรัพยากรประมงน้ำเค็ม อ่าวไทยและทะเลอันดามันเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเค็มชนิดต่างๆ เช่น กุ้ง ปู ปลา หอย เต่า แมงกะพรุน ปะการัง เป็นต้น

  ประมงน้ำตื้น
  ประมงน้ำลึก

   • ปะการัง มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากช่วยรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา โดยเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของสัตว์น้ำต่างๆ จึงเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย


   • สาหร่ายผมนาง เป็นสาหร่ายสีแดง ใช้บริโภคสด นำมาตากแห้งหรือสกัดทำวุ้นผง


   • จีไฉ่ สาหร่ายสีแดง เป็นแผ่นบาง สีม่วงเข้ม ใช้ประกอบอาหาร เป็นที่นิยมของชาวจีนและญี่ปุ่น

 3. ทรัพยากรป่าชายเลน ป่าชายเลนเป็นป่าที่เกิดบริเวณปากแม่น้ำใหญ่ ที่มีน้ำทะเลท่วมถึงตามชายฝั่งทะเล ลักษณะเป็นป่าดิบเลนริมทะเล

  พันธุ์ไม้ในป่าชายเลนที่สำคัญได้แก่ โกงกาง ตาบูน ปราสัก แสม ปราง ถั่วขาว ถั่วดำ ลำพู และลำแพน เป็นต้น นิยมนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาถ่านและทำฟืนเป็นส่วนใหญ่

  รูปแสดงทรัพยากรป่าชายเลน

 4. การทำนาเกลือ ทะเลเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของมนุษย์ นอกจากสัตว์และพืชในทะเลจะเป็นแหล่งของสารอาหารประเภทโปรตีนและแร่ธาตุแล้ว เรายังสามารถนำเกลือจากทะเลมาใช้ประกอบอาหารและใช้ในการอุตสาหกรรมได้อีกด้วย การทำนาเกลือ
การอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ดังนั้น การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร่วมกันดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง วัฏจักรของน้ำ ที่เรียนผ่านมาแล้วได้ว่า น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะเกิดเป็นวัฏจักรอันเนื่องมาจากพลังงานจากความร้อน ทำให้น้ำไม่มีวันหมดไปจากโลก

  วัฏจักรของน้ำ หมายถึง การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของน้ำในสถานะต่างๆ กัน จากพื้นดินและพื้นน้ำ กลายเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศ แล้วเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวกลับสู่พื้นดินและพื้นน้ำอีก หมุนเวียนเช่นนี้ เรื่อยไปน้ำจึงไม่มีวันที่จะหมดไป


 2. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในประเด็น

   • เราสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

   • นักเรียนมีวิธีการอนุรักษ์น้ำให้มีไว้ใช้ตลอดไปได้อย่างไร

 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมถึง เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำว่า แหล่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ มากมาย ดังนี้

   • ด้านอุปโภคบริโภค

   • การเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์

   • การทำอุตสาหกรรมต่างๆ

   • อาชีพการประมงจากทรัพยากรป่าชายเลน

   • อาชีพทำนาเกลือ

   • แหล่งเชื้อเพลิงจากปิโตเลียม

 4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำในประเทศไทย พร้อมทั้งฟังครูอธิบายไปพร้อมๆ กันด้วย (ในใบความรู้ นักเรียนดูภาพประกอบตามไปด้วย) จากนั้นซักถามความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากครู


 5. นักเรียนฟังครูอธิบายต่อไปว่า นอกจากเราจะใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งน้ำ เพื่อการดำรงชีวิตแล้ว เราควรมีวิธีการอนุรักษ์น้ำเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอตลอดไป โดยครูกล่าวว่า การอนุรักษ์แหล่งน้ำ น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าด้านอุปโภค บริโภค แหล่งอาหาร การอุตสาหกรรม คมนาคม ผลิตกระแสไฟฟ้า และการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ น้ำยังเป็นแหล่งของทรัพยากรประมงน้ำจืด ประมงน้ำเค็ม ป่าชายเลน น้ำจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

  ดังนั้น การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร่วมกันดูแลอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป


 6. นักเรียนดูแผนภาพประกอบแนวปฏิบัติการอนุรักษ์น้ำเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดไป ดังนี้


 7. จากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุป การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์แหล่งน้ำลงในสมุดจดบันทึกส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แผนภาพประกอบแนวปฏิบัติการอนุรักษ์น้ำ


 2. ใบความรู้ เรื่อง การใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ำในประเทศไทย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจสมุดจดบันทึก 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3803
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155