แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง (ป.3 แผน 27)


หัวข้อ :
การอ่านแผนภูมิรูปภาพ

สาระสำคัญ :
แผนภูมิรูปภาพ คือ การเขียนภาพแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆ โดยใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน โดยส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมี 3 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกำหนดว่า รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ กี่หน่วย เช่น 1 หน่วย 2 หน่วย 10 หน่วย เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย หรือ 2 หน่วยให้ สามารถอ่านข้อมูลและอภิปรายประเด็นต่างๆ ได้

สาระการเรียนรู้ :
การอ่านแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 2 หน่วย เช่น แผนภูมิแสดงจำนวนไอศกรีมที่นักเรียนในห้องรับประทานในสัปดาห์ที่ผ่านมา

การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จะได้ว่า

" ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนรับประทานไอศกรีมมากที่สุดคือ วันศุกร์ โดยรับประทาน 14 แท่ง รองลงมาคือ วันอังคาร รับประทาน 12 แท่ง นักเรียนรับประทานไอศกรีมน้อยที่สุดคือ วันพุธ รับประทาน 6 แท่ง และนักเรียนรับประทานไอศกรีมเท่ากันสองวันคือ วันจันทร์กับวันพฤหัสบดี รับประทาน 8 แท่ง "


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนเกี่ยวกับลักษณะ ส่วนประกอบ และการอ่านแผนภูมิรูปภาพ ที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพ


 2. ให้นักเรียนดูตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 2 หน่วย แล้วช่วยกันตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในแผนภูมิรูปภาพนั้น เช่น ชื่อแผนภูมิ ส่วนประกอบ ข้อกำหนด ทีละแผนภูมิ ประมาณ 3-5 ตัวอย่าง เช่น แผนภูมิแสดงจำนวนไอศกรีมที่นักเรียนในห้องรับประทานในสัปดาห์ที่ผ่านมา

  การอ่านแผนภูมิรูปภาพ จะได้ว่า

  " ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนรับประทานไอศกรีมมากที่สุดคือ วันศุกร์ โดยรับประทาน 14 แท่ง รองลงมาคือ วันอังคาร รับประทาน 12 แท่ง นักเรียนรับประทานไอศกรีมน้อยที่สุดคือ วันพุธ รับประทานวัน 6 แท่ง และนักเรียนรับประทานไอศกรีมเท่ากันสองวันคือ วันจันทร์กับวันพฤหัสบดี รับประทาน 8 แท่ง "


 3. ฝึกให้นักเรียนอ่านแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 2 หน่วย โดยการเล่นเกมคู่คิดคนเก่ง


 4. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านั้น


 5. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 2 หน่วยว่า แผนภูมิรูปภาพ คือ การเขียนภาพแสดงจำนวนสิ่งของต่างๆ โดยใช้รูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน โดยส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมี 3 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกำหนดว่า รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ กี่หน่วย เช่น 1 หน่วย 2 หน่วย 10 หน่วย เป็นต้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดรูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งต่างๆ 1 หน่วย และ 2 หน่วย

 2. เกมคู่คิดคนเก่ง

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11188
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155