โลกของเรา (ม.2 แผน 31)


หัวข้อ :
ทรัพยากรแร่ (2-3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก แร่ต่างชนิดกันจะมีรูปผลึกต่างกัน สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพต่างกัน แหล่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์เรียกว่า “แหล่งแร่” และกลุ่มที่นำมาถลุงแยกโลหะออกมาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่า “สินแร่” แร่ที่รวมตัวอยู่กับหินเรียกว่า “แร่ประกอบหิน”

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายและอภิปรายและทดลองเกี่ยวกับแร่ สมบัติของแร่ ชนิดของแร่ การสำรวจแหล่งแร่ในประเทศไทยและการนำไปใช้ประโยชน์ได้

สาระการเรียนรู้ :
แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก แร่ต่างชนิดกันจะมีรูปผลึกต่างกัน สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพต่างกัน แหล่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์เรียกว่า “แหล่งแร่” และกลุ่มที่นำมาถลุงแยกโลหะออกมาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่า “สินแร่” แร่ที่รวมตัวอยู่กับหินเรียกว่า “แร่ประกอบหิน”


สมบัติของแร่


ชนิดของแร่


ตารางแหล่งแร่ที่พบในประเทศไทย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง วัฏจักรของหินที่เรียนผ่านมาแล้ว ว่า วัฏจักรของหิน หมายถึง กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอน หินแปร โดยได้รับความร้อน แรงกดดัน การพัดพา และการทับถม


 2. จากนั้นครูนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่องทรัพยากรแร่ โดยให้ความหมายของแร่ว่าแร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก แร่ต่างชนิดกันจะมีรูปผลึกต่างกัน สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพต่างกัน แหล่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์เรียกว่า “แหล่งแร่” และกลุ่มที่นำมาถลุงแยกโลหะออกมาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่า “สินแร่” แร่ที่รวมตัวอยู่กับหินเรียกว่า “แร่ประกอบหิน”


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลองเรื่อง การเลี้ยงผลึกสารส้ม ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ขั้นตอนการทดลอง เรื่อง การเลี้ยงสารส้ม)


 4. นักเรียนบันทึกผลการทดลอง และตอบคำถามท้ายการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง การเลี้ยงผลึกสารส้ม


 5. จากนั้นครูและนักเรียนนำผลการทดลองที่สังเกตได้มาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปได้ว่า "การเกิดผลึกของสารส้มที่สมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้"

  • สารละลายที่ใช้เลี้ยงผลึกต้องมีความเข้มข้นพอเหมาะ

  • มีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการขยายตัวของผลึกทุกด้าน

  • ไม่เคลื่อนย้ายภาชนะที่ใช้เลี้ยงผลึก

 6. จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติม เรื่อง สมบัติของแร่ ว่า แร่แต่ละชนิดที่สามารถพิสูจน์และตรวจและตรวจสอบได้ โดยเครื่องมือง่ายๆ ซึ่งมีสมบัติทางกายภาพที่แสดงความแตกต่างของแร่ชนิดต่างๆ ความแตกต่างของแร่ชนิดต่างๆ


 7. นักเรียนฟังครูอธิบายถึงสมบัติของแร่ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งซักถามความรู้ความเข้าใจ


 8. ครูอธิบายต่อไปว่า เมื่อเราทราบสมบัติของแร่แล้ว เราต้องทราบด้วยว่า แร่มีกี่ชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร โดยให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่อง ชนิดของแร่ที่ควรรู้จัก นักเรียนศึกษาตัวอย่างและดูภาพประกอบคำอธิบาย ซักถามความรู้ความเข้าใจจากครู


 9. จากนั้นให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก ตารางแสดงแหล่งแร่ในประเทศไทย ที่กำหนดให้


 10. นักเรียนทำใบกิจกรรม แร่ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตารางแหล่งแร่ที่พบในประเทศไทย


 2. ขั้นตอนการทดลอง เรื่อง การเลี้ยงผลึกสารส้ม


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง การเลี้ยงผลึกสารส้ม


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง แร่ชนิดต่างๆ ในประเทศไทย


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7956
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155