โลกของเรา (ม.2 แผน 26)


หัวข้อ :
การกร่อนของเปลือกโลก (การทดลอง เรื่อง ความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง)

สาระสำคัญ :
ผลกระทบจาการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก มีดังนี้

 1. เกิดภูเขา เนื่องจากการชนกันทำให้เกิดแรงดัน แผ่นเปลือกโลกบางส่วนถูกแรงดันดันจนโค้งขึ้น กลายเป็นภูเขา เช่น การชนกันของแผ่นยูเรเซียกับแผ่นออสเตรเลีย แผ่นยูเรเซียถูกดันให้โค้งตัวขึ้นเป็นเทือกเขาหิมาลัยที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย


 2. แผ่นเปลือกโลกบางส่วนหายไป เมื่อมีการชนกันของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น แผ่นที่ 1 จะซ้อนอยู่บนด้านบน ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะมุดซ้อนอยู่ด้านล่าง ดังเช่น การชนกันของแผ่นยูเรเซียแผ่นออสเตรเลีย พบว่า แผ่นยูเรเซียที่ซ้อนอยู่ด้านบนจะดันให้โค้งตัวขึ้น ขณะเดียวกันแผ่นออสเตรเลียจะมุดซ้อนอยู่ด้านล่าง จึงทำให้เปลือกโลกบางส่วนของแผ่นออสเตรเลียหายไป เนื่องจากไปมุดอยู่ใต้แผ่นยูเรเซียลงไปถึงชั้นแมนเทิล และได้รับความร้อนจากแก่นโลกจึงหลอมเหลวเป็นหินหนืดอยู่ใต้เปลือกโลก


 3. การเกิดแผ่นดินไหว เมื่อแผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่แยกออกจากกัน เคลื่อนที่เข้าชนกันหรือเคลื่อนที่สวนทางกัน บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกจึงเกิดการสั่นสะเทือน ทำให้เกิดแผ่นดินไหว


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบาย อภิปรายและทดลอง เรื่องความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลงได้

สาระการเรียนรู้ :
การกร่อน เป็นกระบวนการที่ทำให้สารที่เป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกหลุดออกหรือสลายตัวไปจากผิวโลก เช่น กระแสน้ำกัดเซาะเปลือกโลกให้พังทลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย พัดพาให้เคลื่อนไปตามแนวทางน้ำไหล เมื่อฝนตกน้ำไหลบ่าลงสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดการกัดเซาะผิวหน้าดิน แล้วพัดพาไปทับถมภูมิประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนมีดังนี้

 1. การกร่อนของเปลือกโลกเนื่องจากกระแสน้ำ การกัดเซาะของกระแสน้ำเกิดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง ลำธาร เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ซึ่งมีผลทำให้เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง


 2. การกร่อนของเปลือกโลกเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี เกิดจากน้ำฝนละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ทำให้เกิดฝนกรดไปกัดกร่อนเปลือกโลกให้ผุพัง


 3. การกัดกร่อนเปลือกโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้เกิดการกัดกร่อนของเปลือกโลกได้ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศทำให้เปลือกโลกเกิดการขยายตัวและหดตัว ถ้าการขยายตัวของหินชั้นในกับหินชั้นนอกไม่เท่ากันอาจทำให้หินเกิดการแตกร้าวได้ และในบางครั้งน้ำในโพรงก้อนหินกลายเป็นน้ำแข็ง อาจทำให้เกิดการขยายตัวดันให้ก้อนหินแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้


 4. การกัดกร่อนเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ในธรรมชาติแรงโน้มถ่วงของโลกจะพยายามดึงดูดสิ่งต่างๆ ให้ตกลงสู่พื้นผิวโลก และดึงดูดวัตถุให้เกิดการเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำกว่า เรียกว่า “ธารน้ำแข็ง” ขณะเคลื่อนที่ก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีมวลมากจะกระแทกและขัดสีกับก้อนหินในลำธาร ทำให้เปลือกโลกเกิดการกัดกร่อนได้


 5. การกัดกร่อนเนื่องจากกระแสลม เช่น บริเวณที่ราบสูง ทะเลทราย ภูเขาสูงซึ่งได้รับอิทธิพลจากกระแสลมเป็นประจำ กระแสลมจะทำให้เปลือกโลกเกิดการกัดกร่อนได้เช่นกัน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง การกร่อนของเปลือกโลกเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี ว่า เกิดจากน้ำฝนละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอากาศ ทำให้เกิดฝนกรดไปกัดกร่อนเปลือกโลกให้ผุพัง


 2. จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการกร่อนของเปลือกโลก นอกจาก การกร่อนของเปลือกโลกเนื่องจากกระแสน้ำ และการกร่อนของเปลือกโลกเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี อีกทางหนึ่ง คือ การกัดกร่อนเปลือกโลกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งทำให้เกิดการกัดกร่อนของเปลือกโลกได้ เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศทำให้เปลือกโลกเกิดการขยายตัวและหดตัว ถ้าการขยายตัวของหินชั้นในกับหินชั้นนอกไม่เท่ากันอาจทำให้หินเกิดการแตกร้าวได้ และในบางครั้งน้ำในโพรงก้อนหินกลายเป็นน้ำแข็ง อาจทำให้เกิดการขยายตัวดันให้ก้อนหินแตกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้


 3. จากนั้นให้นักเรียนทำการทดลอง เรื่องความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ขั้นตอนการทดลอง มีดังนี้


 4. บันทึกผลการทดลองลงในตาราง และตอบคำถามท้ายการทดลองให้ถูกต้อง ลงในใบกิจกรรม เรื่องความร้อนทำให้หินเกิดการเปลี่ยนแปลง


 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน


 6. จากนั้นครูและนักเรียนนำผลการทดลองของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปได้ว่า เมื่อก้อนหินได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดการขยายตัว แต่เมื่อได้รับความเย็นอุณหภูมิจะลดลง ก้อนหินจะเกิดการหดตัว ทำให้เกิดการแตกร้าวได้ ซึ่งในธรรมชาติอากาศในเวลากลางวันจะร้อนกว่าในเวลากลางคืนหรือเมื่อฝนตก

  ดังนั้นจึงทำให้ก้อนหินเกิดการขยายตัวและหดตัวตามธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา ทำให้ก้อนหินเกิดการแตกร้าวออกเป็นชิ้นเล็กๆ ได้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ขั้นตอนการทดลอง เรื่อง ความร้อนทำให้ก้อนหินเกิดการเปลี่ยนแปลง


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง เรื่อง ความร้อนทำให้ก้อนหินเกิดการเปลี่ยนแปลง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 3058
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155