ระเบียบ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ (ตรัง)ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด
ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ
พ.ศ.2547
..............................................

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2543 เพื่อให้ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ฉบับใหม่ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ยังไม่สอดคล้องกับข้อบังคับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ข้อ 65 (9) และ ข้อ 84 คณะกรรมการดำเนินการ-สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่…………………เมื่อ วันที่………………………………………………ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิก ผู้ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ พ.ศ.2547 ไว้ดังนี้

ข้อ 1.
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบ ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ พ.ศ.2547"
 
ข้อ 2.
ให้ถือใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่…………………………………………………………………….เป็นต้นไป
ข้อ 3.
ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ว่าด้วยการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ พ.ศ.2523, ฉบับที่ 2 พ.ศ.2531, ฉบับที่ 3 พ.ศ.2539 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 4.
ในระเบียบนี้
 
 • "ประสบอัคคีภัย" หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด อาศัยอยู่เป็นประจำ ถูกไฟไหม้จนเป็นที่เดือดร้อนในการใช้อยู่อาศัย ทั้งนี้ มิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง
 • "ประสบภัยธรรมชาติ" หมายถึง ที่อยู่อาศัยที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด อาศัยอยู่เป็นประจำ ได้รับความเสียหายเนื่องจาก อุทกภัย วาตภัย และ ภัยอื่นๆ อันเกิดจากธรรมชาติ เสียหายจนเป็นที่เดือดร้อนในการใช้อาศัย
 • "สมาชิก" หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ที่มีสภาพเป็นปัจจุบันและมีเวลาเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 5.
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ผู้ประสบภัย ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้า ให้ปฏิบัติในการยื่นขอ ดังนี้
 
 1. ต้องยื่นตามแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่สมาชิก ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ
 2. ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านจากนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อเป็นการแสดงว่าผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติมีชื่อ อยู่ใน บ้านที่อยู่อาศัยก่อนประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ
 3. ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับรองว่าสมาชิกสหกรณ์ ผู้นั้น ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ มาแสดงด้วย
 4. ให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังจำกัด ณที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูตรัง จำกัด
เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ได้ตรวจสอบเป็นการถูกต้องแล้ว ให้เสนอเรื่องราวไปยังคณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด ในวันประชุมประจำเดือน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 6.
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูตรัง จำกัด ตามหลักเกณฑ์แห่งความเสียหายและความเดือดร้อนมากน้อย แต่ไม่เกินรายละ 6,000 บาท สมาชิกที่ยื่นคำขอ รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ แต่ไม่ยื่นสำเนาทะเบียนบ้านตามข้อ 5.2 เนื่องจากไม่ได้ อาศัยอยู่ในบ้านที่อาศัยอยู่ก่อนประสบ อัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนตามข้อเท็จ จริง ว่าสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านก่อนเกิดเหตุหรือไม่ จากหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 
 • ก. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
 • ข. หนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่น
 • ค. หนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง คือ กำนัน หรือ นายอำเภอ
หากคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าข้อเท็จจริงเชื่อถือได้และสมาชิกควรได้รับเงินช่วยเหลือ ให้สมาชิกได้รับเงิน ช่วยเหลือ ได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดที่สมาชิกผู้มีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบนี้จะได้รับ และต้องมีคณะกรรมการ ดำเนินการเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในห้าของคณะกรรมการดำเนินการที่มาประชุม
ข้อ 7.
ให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด รักษาการตามระเบียบนี้
 
 
บทเฉพาะกาล
   
ข้อ 8.
สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ และมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสหกรณ์ ออม ทรัพย์ครูตรัง จำกัด ตามระเบียบนี้ หากวันเกิดเหตุประสบอัคคีภัย หรือ ภัยธรรมชาติ เกิดขึ้นก่อนภายใน 60 วัน นับตั้งแต่ วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ระเบียบนี้ใช้บังคับ
   
 
(นายสุเมธ รอดรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด


ที่มาข้อมูล : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด

  เรื่อง : สหกรณ์เพื่อนครู
  เข้าชม : 1671
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155