ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น
มหากบิลวานร (ม.2 แผน 50)
   
หัวข้อ :
โครงงาน

สาระสำคัญ :
โครงงาน คือ งานวิจัยเล็กๆ สำหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหา หรือข้อสงสัยหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เขียนโครงงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนโครงงานฉบับร่าง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำตัวอย่างโครงงานของนักเรียนรุ่นที่ทำไว้มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนโครงงาน


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การเขียนโครงงาน" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ให้นักเรียนจับคู่ เขียนโครงงานฉบับร่าง ตามหัวข้อต่อไปนี้


  • ชื่อโครงงาน

   ชื่อผู้มาทำโครงงาน

   ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

   วัตถุประสงค์ของการศึกษา

   สมมุติฐานของการศึกษา

   วิธีดำเนินการศึกษา

   ผลการศึกษา

   ประโยชน์ที่ได้รับ

   เอกสารอ้างอิง


 4. เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ส่งครูตรวจ แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างโครงงานของนักเรียน


 2. ใบความรู้เรื่องการเขียนโครงงาน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ตรวจการเขียนโครงงานของนักเรียน 1. .......................................................


ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • จำนวนคนอ่าน 2271 คน
     
   

  © 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved