มหากบิลวานร (ม.2 แผน 46)


หัวข้อ :
ภาษาบาลี - สันสกฤต

สาระสำคัญ :
ภาษาบาลี - สันสกฤต นำเข้ามาใช้ในภาษาไทย เพราะการรับอิทธิพลทางศาสนาพุทธ พราหมณ์ ศาสตร์และวิชาต่างๆ รวมทั้งวรรณคดีซึ่งรับติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน หลายศตวรรษ เท่าที่มีหลักฐานปรากฏบนผืนแผ่นดินไทยไม่น้อยกว่า 2000 ปี ภาษาบาลี - สันสกฤต คนไทยนิยมนำมาใช้ตั้งชื่อต่างๆ เห็นว่าไพเราะดี เช่น ชาคริต วัชระ ประสิทธิ์ สมศักดิ์ ฯลฯ ภาษาบาลี - สันสกฤตนี้คนไทยรับมาช้านานมากจนคิดว่าบรรดาชื่อคนไทยทั้งหลายเป็นภาษาไทยดั้งเดิม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตได้


 2. ระบุได้ว่าคำใดมาจากภาษาบาลีและคำใดมาจากภาษาสันสกฤต


สาระการเรียนรู้ :
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกคำที่ไทยรับมาจากภาษาต่างประเทศ มา 5 - 6 คำ แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย


 2. ครูแจกใบความรู้ "ภาษาบาลี - สันสฤตในภาษาไทย" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ครูซักถามนักเรียนเรื่องหลักการสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ให้นักเรียนตอบปากเปล่า


 4. ให้นักเรียนจับคู่แล้วผลัดกันทายคำว่าคำที่ยกมาเป็นคำมาจากภาษาอะไร (บาลี หรือ สันสกฤต) เช่น สัตว์ - สันสกฤต, ทุกข์ - บาลี, เศรษฐี - สันสกฤต, มัจฉา - บาลี


 5. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง "ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย" ทำเสร็จแล้วส่งกระดาษคำตอบที่ครูสื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย"


 2. แบบทดสอบเรื่อง "ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ซักถามนักเรียนตอบปากเปล่า 1. .........................................................
2. ตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 5127
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155