ธาตุและสารประกอบ (ม.2 แผน 36)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ


 • ธาตุ

 • สมบัติของธาตุ

 • สัญลักษณ์ของธาตุ

 • สัญลักษณ์นิวเคลียร์

 • ธาตุกัมมันตรังสี

 • สารประกอบ

 • สูตรเคมี

 • สมบัติของสารประกอบ

 • ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ธาตุ

  • สมบัติของธาตุ

  • สัญลักษณ์ของธาตุ

  • สัญลักษณ์นิวเคลียร์

  • ธาตุกัมมันตรังสี

  • สารประกอบ

  • สูตรเคมี

  • สมบัติของสารประกอบ

  • ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ


 3. เฉลยแบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 21018
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155