ธาตุและสารประกอบ (ม.2 แผน 29)


หัวข้อ :
สัญลักษณ์ของธาตุ

สาระสำคัญ :
สัญลักษณ์ของธาตุ เป็นอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุและใช้แทน 1 อะตอมของธาตุ สัญลักษณ์ของธาตุนำมาจากอักษรตัวแรก หรือตัวแรกและตัวถัดไปในภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
บอกอักษรย่อ หรือสัญลักษณ์ของธาตุได้

สาระการเรียนรู้ :
สัญลักษณ์ของธาตุ เป็นอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุและใช้แทน 1 อะตอมของธาตุ สัญลักษณ์ของธาตุนำมาจากอักษรตัวแรก หรือตัวแรกและตัวถัดไปในภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน

การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนิยมเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าตัวแรกซ้ำกันให้เขียนตามด้วยตัวถัดไปตามความเหมาะสม แต่เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก

ส่วนการอ่านชื่อธาตุให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ธาตุเป็นภาษาละติน

อนุภาคมูลฐานของอะตอม (fundamental particle of atom) หมายถึงอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ได้แก่

โปรตอน (proton)
นิวตรอน (neutron)
อิเล็กตรอน (electron)

ซึ่งมีสัญลักษณ์และประจุไฟฟ้า ดังนี้


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง สมบัติของธาตุ ที่เรียนผ่านมาได้ว่า สมบัติของธาตุ เป็นลักษณะเฉพาะตัวของธาตุ เช่น สถานะ การนำไฟฟ้า ความหนาแน่น จุดหลอมเหลว สี การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น ซึ่งใช้ระบุชนิดของธาตุนั้นๆ ได้ เช่น ธาตุไอโอดีนมีลักษณะเป็นของแข็ง มันวาว แข็งเปราะ ไม่นำไฟฟ้า มีจุดหลอมเหลว 113.5 ºC จุดเดือด 184.35 ºC เป็นต้น และธาตุยังจำแนก ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

  ธาตุโลหะ (metal)
  ธาตุอโลหะ (non-metal)
  ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid)

 2. ครูอธิบายต่อไปว่า นอกจากเราจะทราบความหมายของธาตุ และธาตุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ธาตุโลหะ ธาตุอะโลหะ และธาตุกึ่งโลหะแล้ว เราจะศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธาตุ จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยการเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ เช่น Ca, Fe, Na แล้วถามนักเรียนว่า

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ธาตุ Ca, Fe, Na เขียนด้วยสัญลักษณ์เหล่านี้ มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่าอย่างไร (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)

 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สัญลักษณ์ของธาตุเป็นอักษรย่อที่ใช้แทนชื่อธาตุและใช้แทน 1 อะตอมของธาตุ สัญลักษณ์ของธาตุนำมาจากอักษรตัวแรก หรือตัวแรกและตัวถัดไปในภาษาอังกฤษ หรือภาษาละติน

  การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุนิยมเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าตัวแรกซ้ำกันให้เขียนตามด้วยตัวถัดไปตามความเหมาะสม แต่เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก ส่วนการอ่านชื่อธาตุให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ธาตุเป็นภาษาละติน จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับคำตอบที่ว่าสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนด้วย

  • Ca มีชื่อเรียกว่า แคลเซียม

  • Fe มีชื่อเรียกว่า เหล็ก

  • Na มีชื่อเรียกว่า โซเดียม นั่นเอง

 4. จากนั้นนักเรียนดูตารางแสดงตัวอย่างชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุที่ครูนำมาให้ดู พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านและบอกสัญลักษณ์ของแต่ละธาตุพร้อมกัน


 5. นักเรียนฟังครูอธิบายต่อไปว่า อนุภาคมูลฐานของอะตอม (fundamental particle of atom) หมายถึงอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม ได้แก่

  โปรตอน (proton)
  นิวตรอน (neutron)
  อิเล็กตรอน (electron) ซึ่งมีสัญลักษณ์และประจุไฟฟ้า ดังนี้ (ตาราง)

 6. จากนั้นนักเรียนทำใบกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ เรื่อง สัญลักษณ์ของธาตุ ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แบบจำลองอะตอมของโบร์


 2. ตารางแสดงตัวอย่างชื่อธาตุสัญลักษณ์ของธาตุ


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง สัญลักษณ์ของธาตุ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 5755
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155