ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ (ม.2 แผน 26)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ


 • การเจริญเติบโตของสัตว์

 • การสืบพันธุ์ของสัตว์

 • พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

 • เทคโนโลยีชีวภาพ (การผสมเทียม)

 • เทคโนโลยีชีภาพ (การถ่ายฝากตัวอ่อน)

 • เทคโนโลยีชีวภาพ (พันธุวิศวกรรม, การโคลนนิ่ง)

 • การเพิ่มผลผลิตของสัตว์, การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • การเจริญเติบโตของสัตว์

  • การสืบพันธุ์ของสัตว์

  • พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

  • เทคโนโลยีชีวภาพ (การผสมเทียม)

  • เทคโนโลยีชีภาพ (การถ่ายฝากตัวอ่อน)

  • เทคโนโลยีชีวภาพ (พันธุวิศวกรรม, การโคลนนิ่ง)

  • การเพิ่มผลผลิตของสัตว์, การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆ

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................



ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11894
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155