ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ (ม.2 แผน 22)


หัวข้อ :
เทคโนโลยีชีวภาพ (การผสมเทียม)

สาระสำคัญ :
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเพิ่มผลผลิตของสิ่งมีชีวิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการเพิ่มผลผลิตของสัตว์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่หลากหลาย เช่น การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน พันธุวิศวกรรม การโคลนนิ่ง เป็นต้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพได้


 2. อธิบายลักษณะของเทคโนโลยีชีวภาพในการผสมเทียมได้


สาระการเรียนรู้ :
การผสมเทียม เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ด้วยหลักการที่ให้ตัวอสุจิกับไข่ได้ผสมกันโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ วิธีนี้ทำได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ฉีดเชื้ออสุจิของสัตว์เพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในระยะที่กำลังเป็นสัด เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิเป็นผลให้เกิดการตั้งท้องในสัตว์ตัวเมียได้

ขั้นตอนการผสมเทียม

 1. การรีดเก็บน้ำเชื้อ


 2. การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ


 3. การละลายน้ำเชื้อ


 4. การเก็บรักษาน้ำเชื้อ มี 2 แบบ

  • เก็บน้ำเชื้อสด


  • เก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง


 5. การฉีดน้ำเชื้อ มี 2 แบบ

  • การฉีดน้ำเชื้อสด

  • การฉีดน้ำเชื้อแช่แข็ง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า สัตว์แสดงพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ แสง อุณหภูมิ น้ำ และการรับสัมผัสได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งมีระยะเวลาในการเกิดพฤติกรรมที่ยาวนาน เพื่อการดำรงชีวิตของสัตว์ได้อย่างปลอดภัยด้วย เช่น นกบินกลับรัง เมื่อไม่มีแสงสว่าง, การบินเข้าหาแสงไฟของแมลง เป็นต้น


 2. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • การขยายพันธุ์สัตว์ทำได้กี่วิธีอะไรบ้าง

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า การผสมเทียมสัตว์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่อาศัยเพศ

   (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)

 3. ครูร่วมอภิรายเพื่อให้ได้คำตอบว่า การขยายพันธุ์สัตว์หรือการปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์นั้น เป็นการเพิ่มผลผลิตของสัตว์โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่หลายหลาย เช่น

  การผสมเทียม, การถ่ายฝากตัวอ่อน, พันธุวิศวกรรม, การโคลนนิ่ง เป็นต้น ซึ่ง เทคโนโลยีชีวภาพ ก็คือ การนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนา การเพิ่มผลผลิตของสิ่งมีชีวิต และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร


 4. จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า เราจะมาทราบเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้กับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก่อน คือ การผสมเทียม ซึ่งการผสมเทียมสัตว์ "เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ด้วยหลักการที่ให้ตัวอสุจิกับไข่ได้ผสมกันโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติ วิธีนี้ทำได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ฉีดเชื้ออสุจิของสัตว์เพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียในระยะที่กำลังเป็นสัด เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิเป็นผลให้เกิดการตั้งท้องในสัตว์ตัวเมียได้"


 5. นักเรียนดูภาพประกอบการอธบายแสดง ขั้นตอนการผสมเทียมของโคนม ที่ครูนำมาให้ดู ต่อไปนี้

  ภาพแสดงขั้นตอนการผสมเทียมโค

 6. จากนั้นครูอธิบายต่อตามขั้นตอนการผสมเทียม ดังนี้

  • การรีดเก็บน้ำเชื้อ

  • การตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อ

  • การละลายน้ำเชื้อ

  • การเก็บรักษาน้ำเชื้อ มี 2 แบบ

   • เก็บน้ำเชื้อสด

   • เก็บน้ำเชื้อแช่แข็ง

  • การฉีดน้ำเชื้อ มี 2 แบบ

   • การฉีดน้ำเชื้อสด

   • การฉีดน้ำเชื้อแช่แข็ง

 7. นักเรียนศึกษาข้อดีการผสมเทียมสัตว์ ที่ครูนำมาแจก


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปถึงการผสมเทียมสัตว์ ว่า ในประเทศไทยเราเริ่มทำการผสมเทียมโดยกองปศุสัตว์ ในปี พ.ศ.2499 ได้สั่งซื้อพ่อพันธุ์จากต่างประเทศมารีดน้ำเชื้อ แล้วส่งให้สถานีผสมเทียมทั่วประเทศ

  นอกจากจะมีการผสมเทียมโค กระบือแล้ว ยังมี การผสมเทียมสุกร และการผสมเทียมปลาต่างๆ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกได้อีกด้วย เช่น การผสมเทียมปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลานิล เป็นต้น (ขั้นตอนการผสมเทียมปลา)


 9. นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง การผสมเทียมสัตว์ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพประกอบการอธบายแสดง ขั้นตอนการผสมเทียมของโคนม


 2. ใบความรู้ เรื่อง ข้อดีข้อเสียของการผสมเทียมสัตว์


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง การผสมเทียมสัตว์


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 13263
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155