ชีวิตสัตว์และเทคโนโลยีชีวภาพ (ม.2 แผน 19)


หัวข้อ :
การเจริญเติบโตของสัตว์ (2 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการเจริญเติบโต และการสืบพันธุ์เพื่อการดำรงพันธุ์ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ หรือเปลี่ยนสภาพของเซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน ทำให้ร่างกายมีอวัยวะที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์ได้

สาระการเรียนรู้ :
การเจริญเติบโตของสัตย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 1. เมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) คือการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นชั้นๆ ในวัฎจักรชีวิตของสัตว์ระหว่างการเจริญเติบโต สัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบเมทามอร์โฟซิส ได้แก่ แมลงเกือบทุกชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้

  • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์แบบ (complete metamorphosis) คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครบ 4 ขั้น เช่น ผีเสื้อ แมลงวัน ด้วง แมลงหวี่ มด ต่อ แตน ไหม เป็นต้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอน ดังนี้


  • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์แบบ (incomplete metamorphosis) คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น แบ่งออกเป็น

   • พวกที่ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ลักษณะของสัตว์ประเภทนี้ในขั้นต่างๆ จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ในระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ มีเหงือกสำหรับใช้หายใจ เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบก ตัวอย่างของแมลงจำพวกนี้ เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจ้น้ำ เป็นต้น


   • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้น และในระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคล้ายกัน


 2. 2. อะเมทามอร์โฟซิส (ametamorphosis) คือ การเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโต เป็นพวกที่เมื่อออกจากไข่แล้ว จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและอวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่เจริญ มักเป็นพวกแมลงที่ไม่มีปีก เช่น ตัวสองง่าม สามง่าม แมลงหางดีด เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำเข้าสู่เนื้อหาเรื่องชีวิตสัตว์ และเทคโนโลยี โดยการใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์เพื่อจุดประสงค์ใด

  • การเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร


  • (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)

 2. ครูอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำถามว่า สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ เพื่อการดำรงพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดนั้นทุกชีวิตจะมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ หรือเปลี่ยนสภาพของเซลล์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน ซึ่งต่างกันดังนี้

  • การเจริญเติบโตของสัตว์เซลล์เดียว มีการขยายขนาดของเซลล์เพียงเซลล์เดียว เช่น อะมิบา พารามีเซียม เป็นต้น

  • การเจริญเติบโตของสัตว์หลายเซลล์ มีการเพิ่มจำนวนเซลล์โดยการแบ่งเซลล์ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น หัวใจ กล้ามเนื้อ เป็นต้น

 3. นักเรียนฟังครูอธิบายต่อไปว่า รูปแบบการเจริญเติบโตของสัตว์เหล่านี้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

  • เมทามอร์โฟซิส (metamorphosis) คือการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเป็นชั้นๆ ในวัฎจักรชีวิตของสัตว์ระหว่างการเจริญเติบโต สัตว์ที่มีการเจริญเติบโตแบบเมทามอร์โฟซิส ได้แก่ แมลงเกือบทุกชนิด และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น ดังนี้

   • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์แบบ (complete metamorphosis) คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงครบ 4 ขั้น เช่น ผีเสื้อ แมลงวัน ด้วง แมลงหวี่ มด ต่อ แตน ไหม เป็นต้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงลำดับขั้นตอน ดังนี้


   • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์แบบ (incomplete metamorphosis) คือสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพียง 3 ขั้น แบ่งออกเป็น

    • พวกที่ตัวอ่อนอยู่ในน้ำ ลักษณะของสัตว์ประเภทนี้ในขั้นต่างๆ จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ในระยะตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ มีเหงือกสำหรับใช้หายใจ เมื่อเจริญเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบก ตัวอย่างของแมลงจำพวกนี้ เช่น แมลงปอ ชีปะขาว จิงโจ้น้ำ เป็นต้น


    • พวกที่มีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อย คือ แมลงที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้น และในระยะตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยจะมีลักษณะคล้ายกัน


  • อะเมทามอร์โฟซิส (ametamorphosis) คือ การเจริญเติบโตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโต เป็นพวกที่เมื่อออกจากไข่แล้ว จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่าและอวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่เจริญ มักเป็นพวกแมลงที่ไม่มีปีก เช่น ตัวสองง่าม สามง่าม แมลงหางดีด เป็นต้น


 4. นักเรียนดูภาพประกอบการเจริญเติบโตของสัตว์ของสัตว์ แบบเมทามอร์โฟซิส จำพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์แบบ เช่น วัฏชีวิตของผีเสื้อ

  วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ


  และสัตว์จำพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่สมบูรณ์แบบ เช่น วัฏจักรชีวิตของแมลงปอ


 5. ครูอธิบายตามภาพที่นำมาประกอบสัตว์จำพวก อะเมทามอร์โฟซิส คือพวกที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในระหว่างการเจริญเติบโต เช่น วัฏจักรชีวิตของตัวสองง่าม


 6. นักเรียนทำใบกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ เรื่อง รูปแบบการเจริญเติบโตของสัตว์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. วัฏจักรชีวิตของผีเสื้อ


 2. วัฏจักรชีวิตของแมลงปอ


 3. วัฏจักรชีวิตของตัวสองง่าม


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง รูปแบบการเจริญเติบโตของสัตว์


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11898
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155