พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (ม.2 แผน 8)


หัวข้อ :
พินิจวรรณกรรม

สาระสำคัญ :
พินิจวรรณกรรม คือการเรียนรู้แนวคิดและจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ของวรรณกรรมเรื่องนั้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
พินิจวรรณกรรม เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ทั้งในด้านวรรณศิลป์ เนื้อหา และคุณค่าทางสังคม

สาระการเรียนรู้ :
เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การพินิจวรรณกรรม" ให้นักเรียนศึกษา แล้วแจกใบความรู้เรื่อง "โคลงสี่สุภาพ" ให้นักเรียนทุกคนอ่าน


 2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ตามหัวข้อต่อไปนี้


  • กลุ่ม 1 ศึกษาด้านวรรณศิลป์ หรือศิลปะการแต่งเสภา


  • กลุ่ม 2 วิเคราะห์เนื้อหาหรือเนื้อเรื่องว่า สะท้อยภาพในเรื่องใดบ้าง


  • กลุ่ม 3 วิเคราะห์คุณค่าทางสังคม และแง่คิดที่ได้จากเรื่อง

 3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตน เสร็จแล้วส่งรายงานที่ครู


 4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เสร็จแล้วส่งกระดาษคำตอบให้ครูตรวจ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง จากหนังสือเรียน ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 2. ใบความรู้เรื่อง "การพินิจวรรณกรรม"


 3. ใบความรู้เรื่อง "โคลงสี่สุภาพ"


 4. แบบทดสอบเรื่อง "พระสุริโยทัยขาดคอช้าง"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากกระบวนการกลุ่ม 1. .........................................................
2. ฟังการนำเสนอผลงานและตรวจรายงาน 2. .........................................................
3. ตรวจกระดาษคำตอบของนักเรียน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 8790
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155