พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (ม.2 แผน 7)


หัวข้อ :
โคลงสี่สุภาพ

สาระสำคัญ :
โคลงสี่สุภาพ 1 บท จะประกอบด้วย 4 บาท เขียนบาทละ 1 บรรทัด บรรทัดละ 2 วรรค วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 2 คำ มีวรรณยุกต์เอก 7 แห่ง วรรณยุกต์โท 4 แห่ง รับ - ส่ง สัมผัสตามตำแหน่งบังคับบาทที่ 1 และบาทที่ 3 อาจมีคำสร้อยได้บาทละ 2 คำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถอ่านโคลงสี่สุภาพเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้างได้อย่างถูกต้อง


 2. บอกความหมายของคำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้างได้


 3. ถอดความจากโคลงสี่สุภาพ เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง เป็นร้อยแก้วได้อย่างสละสลวย


สาระการเรียนรู้ :
เรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำภาพพระสุริโยทัยมาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง โดยนำใบความรู้เรื่อง "ประวัติพระสุริโยทัย มาให้นักเรียนศึกษา"
 2. ให้นักเรียนอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพจากเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล


 3. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "โคลงสี่สุภาพ" ให้นักเรียนศึกษา


 4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำศัพท์จากเรื่อง กลุ่มละ 1 บท


 5. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันถอดความโคลงสี่สุภาพ ในบทที่กลุ่มตนค้นหาคำศัพท์ เสร็จแล้วส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพพระสุริโยทัย


 2. หนังสือเรียน ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


 3. ใบความรู้เรื่อง "โคลงสี่สุภาพ"


 4. ใบความรู้เรื่อง "ประวัติพระสุริโยทัย"


 5. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการอ่านทำนองเสนาะ 1. .........................................................
2. ตรวจความหมายของคำศัพท์ 2. .........................................................
3. ตรวจการถอดคำประพันธ์เป็นร้อยแก้ว 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 12289
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155