คำและหน้าที่ของคำ (ม.2 แผน 6)


หัวข้อ :
คำสันธาน, คำอุทาน

สาระสำคัญ :
คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมประโยคหรือข้อความกับข้อความ เพื่อทำให้ประโยคนั้นรัดกุม กระชับและสละสลวย เช่นคำว่า และ แล้ว จึง แต่ หรือ เพราะ เหตุเพราะ เป็นต้น

คำอุทาน หมายถึง คำที่แสดงอารมณ์ของผู้พูดในขณะที่ตกใจ ดีใจ เสียใจ ประหลาดใจ หรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูด เช่นคำว่า อุ๊ย เอ๊ะ ว้าย โธ่ อนิจจา อ๋อ เป็นต้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ใช้คำสันธานและคำอุทานในการแต่งประโยคได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
คำสันธานและคำอุทาน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูเขียนเพลงต่อไปนี้บนกระดานดำ ให้นักเรียนอ่าน แล้วหาคำที่ทำหน้าที่เป็นคำสันธานและคำอุทาน
 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง"คำสันธานและคำอุทาน" ให้นักเรียนศึกษา


 3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มค้นหาประโยคที่มีคำสันธานและคำอุทาน จากหนังสือพิมพ์รายวันแล้วนำมารายงานหน้าชั้นเรียน


 4. ให้นักเรียนทุกคนแต่งประโยคที่มีคำสันธานและคำอุทานมาส่งครูอย่างละ 3 ประโยค


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "คำสันธานและคำอุทาน"


 2. หนังสือพิมพ์รายวัน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ฟังการรายงานการหาประโยค 1. .........................................................
2. ตรวจประโยคที่นักเรียนแต่ง 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 3932
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155