อาหารกับการดำรงชีวิต (ม.2 แผน 5)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิตได้

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

 • อาหารและสารอาหาร

 • สารปนเปื้อนในอาหาร

 • การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน

 • สารเสพติดกับการป้องกัน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • อาหารและสารอาหาร

  • สารปนเปื้อนในอาหาร

  • การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน

  • สารเสพติดกับการป้องกัน

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11953
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155