อาหารกับการดำรงชีวิต (ม.2 แผน 4)


หัวข้อ :
สารเสพติดกับการป้องกัน

สาระสำคัญ :
สารเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปร่างกายแล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่สามารถหยุดได้ มีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรมและภาวะจิตใจผิดปกติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
บอกความหมายของสารเสพติด และผลของสารเสพติดต่อการทำงานของระบบประสาทต่างๆ ของร่างกาย

สาระการเรียนรู้ :
สารเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปร่างกายแล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่สามารถหยุดได้ มีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรมและภาวะจิตใจผิดปกติ


ประเภทของสารเสพติด มี 2 ประเภท


 1. สิ่งเสพติดตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้จากพืช เช่น ฝิ่น กัญชา เป็นต้น


 2. สิ่งเสพติดสังเคราะห์ เกิดจากมนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เป็นต้น


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง การรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วน ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า "ในแต่ละวันร่างกายของคนเราต้องการพลังงานจากอาหาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้กิจกรรมต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งพลังงานที่นำไปใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่างนั้น ขึ้นอยู่กับ เพศ วัย และสภาพร่างกาย และกิจกรรมของแต่ละบุคคลนั้นด้วย"


 2. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน เพื่อเข้าสู่เนื้อหา สารเสพติดและวิธีป้องกัน ในประเด็น

  • นักเรียนทราบหรือไม่ว่า อะไรบ้างที่เป็นสิ่งเสพติด (ให้นักเรียนในชั้นร่วมกันยกตัวอย่าง)

 3. จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย เพื่อหาความหมายของสิ่งเสพติด คือ สิ่งที่เสพเข้าไปร่างกายแล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ไม่สามารถหยุดได้ มีผลทำให้ร่างกายทรุดโทรมและภาวะจิตใจผิดปกติ ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สารเสพติดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • สิ่งเสพติดตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้จากพืช เช่น ฝิ่น กัญชา เป็นต้น


  • สิ่งเสพติดสังเคราะห์ เกิดจากมนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาท เป็นต้น

   พร้อมทั้งนำภาพตัวอย่างของสารเสพติดมาให้นักเรียนดู

   ตัวอย่างยาเสพติด

 4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงชนิดของสิ่งเสพติดที่พบในประเทศไทย โดยร่วมกันยกตัวอย่างและเขียนสรุปลงในสมุดจดบันทึก


 5. จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงโทษของสิ่งเสพติด ได้ว่า โทษของสิ่งเสพติดแบ่งได้ดังนี้

  โทษต่อร่างกาย สิ่งเสพติดทำลายทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น ทำให้สมองถูกทำลาย และความจำเสื่อม เป็นต้น
  โทษต่อผู้ใกล้ชิด ทำลายความหวังของพ่อแม่ ครอบครัว
  โทษต่อสังคม เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรม สูญเสียแรงงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
  โทษต่อประเทศชาติ ทำลายเศรษฐกิจของชาติ

 6. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด จากนั้นให้นักเรียนเขียนบอกถึงวิธีป้องกันอันตรายจากสารเสพติดต่างๆ ลงในสมุดจดบันทึก ส่งครู


 7. ครูสุ่มนักเรียนออกมาบอกถึงวิธีป้องกันอันตรายจากสารเสพติด หน้าชั้นเรียน 5-6 คน และร่วมกันกันสรุปโทษและวิธีป้องกันสารเสพติดชนิดต่างๆ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
ภาพตัวอย่างยาเสพติด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.2)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 7543
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155