ปรากฏการณ์เกี่ยวกับอากาศในชีวิตประจำวัน (ม.1 แผน 27)


หัวข้อ :
ลมและพายุ

สาระสำคัญ :
ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งในแนวระดับ เนื่องจากเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศใน 2 บริเวณ โดยบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนจะขยายตัวลอยขึ้นข้างบน ทำให้บริเวณนั้นมีอากาศเบาบาง ความหนาแน่นอากาศลดลง เกิดความกดอากาศต่ำ ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศเย็นจะมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าและมีความกดอากาศสูงกว่า จึงเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่ให้เกิด ลม จึงกล่าวได้ว่า ลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ

พายุ เกิดจาก อากาศสองบริเวณแตกต่างกันมาก กระแสลมที่พัดก็จะมีความเร็วสูงขึ้น เรียกว่า ลมพายุ บางครั้งลมพายุที่เกิดขึ้นจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความกดอากาศตรงศูนย์กลางต่ำกว่าบริเวณรอบๆ มาก การพัดของลมที่หมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางจะมีความเร็วสูงมากและมีกำลังแรง เรียกว่า พายุหมุน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายปรากฎการณ์เกี่ยวกับลมและพายุที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้


 2. อธิบายการเกิดลมมรสุมต่างๆ พายุหมุนเขตร้อน พายุฝนฟ้าคะนองได้


สาระการเรียนรู้ :
ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งในแนวระดับ เนื่องจากเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศใน 2 บริเวณ โดยบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศร้อนจะขยายตัวลอยขึ้นข้างบน ทำให้บริเวณนั้นมีอากาศเบาบาง ความหนาแน่นอากาศลดลง เกิดความกดอากาศต่ำ ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศเย็นจะมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าและมีความกดอากาศสูงกว่า จึงเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่ให้เกิด ลม จึงกล่าวได้ว่า ลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ

 • การเกิดลมบกลมทะเล


 • ลมมรสุม
พายุ เกิดจาก อากาศสองบริเวณแตกต่างกันมาก กระแสลมที่พัดก็จะมีความเร็วสูงขึ้น เรียกว่า ลมพายุ บางครั้งลมพายุที่เกิดขึ้นจะพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความกดอากาศตรงศูนย์กลางต่ำกว่าบริเวณรอบๆ มาก การพัดของลมที่หมุนเวียนเข้าหาศูนย์กลางจะมีความเร็วสูงมากและมีกำลังแรง เรียกว่า พายุหมุน

พายุหมุน โดยใช้ความเร็วลมรอบศูนย์กลางเป็นเกณฑ์จะแบ่งได้ 3 ชนิด คือ

 1. พายุดีเปรสชั่น

 2. พายุโซนร้อน

 3. พายุรุนแรง
พายุฝนฟ้าคะนอง เป็นพายุที่เกิดจากหารพาความร้อน เมื่ออากาศร้อนและชื้นลอยขึ้นสู่เบื้องบน อุณหภูมิของอากาศจะลดต่ำลงจนไอน้ำควบแน่นกลายเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัสที่ก่อตัวหนาทึบในระยะอันสั้น ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะมีลมพัดกระโชกแรง มีฝนตกหนัก มีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าเกิดขึ้น บางครั้งอาจมีลูกเห็บตกลงมาอีกด้วย


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง ฝน (การเกิดฝน) ที่เรยนผ่านมาแล้วว่า ฝน เป็นน้ำที่เกิดจากกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศที่รวมกันเป็นเมฆกลายเป็นหยดน้ำ เมื่อหยดน้ำมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากจนอากาศไม่สามารถอุ้มไว้ได้ จึงตกลงมายังพื้นโลกเป็นฝน


 2. จากนั้นใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ในประเด็น

  • เมื่อฝนตก จะเกิดลมและพายุตามมาทุกครั้งหรือไม่

  • ลมและพายุเกิดขึ้นได้อย่างไร

 3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายการเกิดลมและพายุ โดยให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ เรื่องลมและพายุ พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนเข้าใจตามใบความรู้


 4. จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลองตอนที่ 1 เรื่อง ลมพัดไปทางใด


  และวิธีการทดลองตอนที่ 2 เรื่อง การทำเครื่องมือตรวจสอบความเร็วของลมอย่างง่าย ตามขั้นตอนต่อไปนี้


 5. นักเรียนตอบคำถามท้ายการทดลอง ลงในใบกิจกรรม เรื่อง ลมพัดไปทางไหน ให้ถูกต้อง


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการทดลอง เพื่อหาข้อสรุปได้ว่า "เครื่องมืออย่างง่ายที่สร้างขึ้นนั้น เรียกว่าศรลม ซึ่งหัวลูกศรจะชี้ไปทางด้านที่ลมพัดมาเสมอ และเครื่องมือวัดความเร็วลม เรียกว่า มาตรวัดความเร็วลม หรือ แอนิมอมิเตอร์"


 7. จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ผลของการเกิดพายุที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นว่า พายุเป็นสิ่งแวดล้อมทางภูมิอากาศ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มาก แม้ว่าพายุจะปรากฎไม่บ่อยครั้งนัก แต่เมื่อมีพายุเกิดขึ้น และคลื่นที่ผ่านบริเวณใดจะก่อความเสียหายขึ้นมากมาย (ครูอาจยกตัวอย่างกรณี การเกิดคลื่นสึนามิที่ภาคใต้) กรณีที่พายุเคลื่อนที่ผ่านบริเวณใดก่อความเสียหาย เช่น

  • ทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างรุนแรง บ้านเรือนเสียหายพังทลายประชากรเสียชีวิต

  • ทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ และที่นาหลายหมื่นไร่ได้รับความเสียหาย

  • มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อกิจการขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศ และทางเรือ ดังนี้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ขั้นตอนการทดลองตอนที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องมือตรวจสอบทิศทางลมอย่างง่าย


 2. ขั้นตอนการทดลองตอนที่ 2 เรื่อง การทำเครื่องมือตรวจสอบความเร็วของลมอย่างง่าย


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง ลมพัดไปทางใด


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 27494
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155