จำนวนนับ 1 - 5 และ 0 (ป.1 แผน 13)


หัวข้อ :
จำนวนนับ 3

สาระสำคัญ :
ตัวเลขฮินดูอารบิก 3 ตัวเลขไทย ๓ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของที่มีจำนวนเท่ากับสาม ซึ่งสิ่งของนั้นจะเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. เมื่อกำหนดของหรือรูปภาพที่มีจำนวนหนึ่ง สอง และสามให้ สามารถบอกจำนวนได้

 2. เมื่อกำหนดของหรือรูปภาพที่มีจำนวนหนึ่ง สอง และสามให้ สามารถเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนได้ถูกต้อง


สาระการเรียนรู้ :
 1. จำนวนสาม ตัวเลขฮินดูอารบิก 3 และตัวเลขไทย ๓


 2. การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวน
รูปภาพ
คำอ่าน
ตัวเลขฮินดูอารบิก
ตัวเลขไทย
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
สาม
3


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำนักเรียนร้องเพลงจำนวนนับ พร้อมทั้งแสดงการนับนิ้วมือ ประกอบท่าทาง


 2. ครูหยิบดินสอขึ้นมา 2 แท่ง ให้นักเรียนบอกจำนวน แล้วครูหยิบดินสอขึ้นมาอีก 1 แท่ง แนะนำว่า ครูมีดินสอ 3 แท่ง และนับดินสอให้นักเรียนดูทีละ 1 แท่ง แล้วใช้ของจริงอย่างอื่นๆ จัดกิจกรรมเช่นนี้ซ้ำอีก 3 - 4 ครั้ง โดยให้นักเรียนบอกชื่อและจำนวนสิ่งของ


 3. ครูให้นักเรียนจัดสิ่งของที่มีจำนวน "สาม" วางไว้บนโต๊ะ


 4. ครูร้องเพลงลมเพลมพัด เมื่อร้องเพลงจบให้นักเรียนจัดกลุ่มๆ ละ 3 คน


 5. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพที่แสดงจำนวน "สาม" แล้วบอกชื่อและจำนวนสิ่งของ 4 - 5 ภาพ เช่น 6. เด็ก 3 คน


  ทำกิจกรรมทำนองเดียวกันนี้อีก 4 - 5 ครั้ง

 7. ครูนำบัตรภาพแสดงจำนวนสามติดบนกระดานดำ แล้วเขียน "3", "๓" และ "สาม" กำกับภาพ เช่น


 8. รูปภาพ
  คำอ่าน
  ตัวเลขฮินดูอารบิก
  ตัวเลขไทย
  (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
  สาม
  3

  จากนั้นแนะนำนักเรียนว่า

  • "3" เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ใช้แสดงจำนวน "สาม"

  • "๓" เป็นตัวเลขไทย ใช้แสดงจำนวน "สาม"

  • เขียนเป็นตัวหนังสือได้เป็น "สาม"

 9. ครูติดบัตรภาพแสดงจำนวนสาม อีก 5 ภาพ บนกระดานดำ แล้วให้อาสาสมัครออกมาเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือบนกระดานดำ โดยครูสังเกตว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นครูอธิบายพร้อมสาธิตวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ให้นักเรียนฝึกเขียนตัวเลขในอากาศ บนโต๊ะ หรือบนฝ่ามือ


 10. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 5 คน จากนั้น ครูแจกกระดาษให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้นักเรียนช่วยกันเขียนภาพ ตัวเลข และตัวหนังสือแสดงจำนวนสาม พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม


 11. ครูแจกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทุกคนทำ โดยครูคอยแนะวิธีเขียนว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หลังจากทำใบงานเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบและอภิปรายถึงวิธีการเขียนที่ถูกต้องอีกครั้ง


 12. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเเรียนได้ว่า "ตัวเลขฮินดูอารบิก 3 ตัวเลขไทย ๓ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสิ่งของที่มีจำนวนเท่ากับสาม"

ในการสอนจำนวนนับ 3 ครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนเข้าใจว่า 3 อาจเกิดจาก 1 กับ 1 กับ 1 หรือ 2 กับ 1 หรือ 1 กับ 2 โดยใช้ของจริง


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ของจริง ได้แก่ ดินสอ สมุด ยางลบ กระป๋องน้ำ แก้วน้ำ ดอกไม้็ ช้อน ใบไม้ ผลไม้ ตัวนับต่างๆ

 2. แผนภูมิเพลงจำนวนนับ

 3. แผนภูมิเพลงลมเพลมพัด

 4. บัตรภาพแสดงจำนวนสาม

 5. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกหัด 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 2151
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155