แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1 แผน 20)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ในหัวข้อต่อไปนี้


 • แรง

 • แรงลัพธ์

 • แรงเสียดทาน

 • ประเภทของแรงเสียดทาน

 • สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน

 • โมเมนต์, ชนิดของโมเมนต์

 • การนำหลักของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์

 • กฏของโมเมนต์, การคำนวณหาโมเมนต์และคาน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • แรง

  • แรงลัพธ์

  • แรงเสียดทาน

  • ประเภทของแรงเสียดทาน

  • สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน

  • โมเมนต์, ชนิดของโมเมนต์

  • การนำหลักของโมเมนต์ไปใช้ประโยชน์

  • กฏของโมเมนต์, การคำนวณหาโมเมนต์และคาน

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 49601
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155