แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1 แผน 13)


หัวข้อ :
แรงลัพธ์

สาระสำคัญ :
แรงลัพธ์ หรือแรงรวม หมายถึง ผลรวมของแรงย่อยแบบเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ ถ้าแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่อันเนื่องมาจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบาย บอกความหมาย การหาค่าแรงลัพธ์จากเวกเตอร์ และทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุได้


 2. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับแรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้


สาระการเรียนรู้ :
แรงลัพธ์ หรือแรงรวม หมายถึง ผลรวมของแรงย่อยแบบเวกเตอร์ของแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุ ถ้าแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่อันเนื่องมาจากแรงที่มากระทำต่อวัตถุ


แรงย่อย หมายถึง แรงที่เป็นองค์ประกอบของแรงลัพธ์


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง แรงที่เรียนผ่านมาได้ว่า แรง เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง


 2. จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า แรงทั้งหมดที่มากระทำต่อวัตถุ อาจเป็นแรงเดียวหรือเป็นผลรวมของแรงหลายแรงในปริมาณเวกเตอร์ และใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทางมีหน่วยเป็นอะไร และใช้สัญลักษณ์อะไรเขียนแทนแรง

 3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถามครู จากนั้นครูแจกใบความรู้ เรื่อง การหาค่าแรงลัพธ์จากเวกเตอร์ และอธิบายตามใบความรู้ให้นักเรียนข้าใจ แล้วให้นักเรียนทำการทดลอง เรื่อง แรงลัพธ์ที่กรัทำต่อวัตถุ


 4. นักเรีนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลอง เรื่อง แรงลัพธ์ที่กรัทำต่อวัตถุ ต่อไปนี้


 5. บันทึกผลการทดลองลงตารางบันทึกผลและตอบคำถามท้ายการทดลองลงในใบใบกิจกรรม เรื่อง แรงลัพธ์ที่กรัทำต่อวัตถุ


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และเขียนสรุปผลการทดลอง ที่ได้ลงในสมุดจดบันทึก ส่งครู


 7. จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในททิศเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระทำ และขนาดของความเร่ง จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์ และจะแปรผกผันกับมวลของวัตถุ


 8. จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า เราจะหาค่าแรงลัพธ์หรือแรงรวมด้วยการเขียนรูปได้อย่างไร โดยการใช้ภาพในการอธิบายดังนี้


 9. จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองทำการทดลองเรื่อง แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


 10. นักเรียนเขียนตอบคำถามครูในหัวข้อต่อไปนี้ ลงในสมุดจดบันทึกของนักเรียน ส่งครูท้ายชั่วโมงเรียน

  1. เมื่อนักเรียนออกแรงลากโต๊ะไปข้างหน้าคนเดียวเป็นระยะทาง 1 เมตร จะมีแรงกระทำต่อโต๊ะเรียกว่าแรงอะไร

  2. เมื่อนักเรียน 2 คน ออกแรงลากโต๊ะไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 1 เมตร แรงลัพธ์ที่เกิดกับโต๊ะมาจากแรงใดบ้าง

  3. แรงลัพธ์มีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไร

  4. ในการผลักเสาและยกโต๊ะ แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ นักเรียนคิดว่าเกิดแรงลัพธ์หรือไม่

  5. การที่นักเรียนยกโต๊ะไม่ขึ้น เนื่องจากมีแรงใดมาหักล้างกับแรงลัพธ์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. วิธีการทดลอง เรื่อง แรงลัพธ์ที่กรัทำต่อวัตถุ


 2. ตัวอย่าง การหาค่าแรงลัพธ์หรือแรงรวมด้วยการเขียนรูป


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง แรงลัพธ์ที่กรัทำต่อวัตถุ


 4. วิธีการทดลองเรื่อง แรงลัพธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 11681
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155