แรงและการเคลื่อนที่ (ม.1 แผน 12)


หัวข้อ :
แรง

สาระสำคัญ :
แรง เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมาย และชนิดของแรงและเขียนเวกเตอร์ของแรงได้


 2. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับ แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุได้


สาระการเรียนรู้ :
แรง เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง

ถ้ามีแรงขนาดเท่ากันกระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของวัตถุ แต่ไม่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ลักษณะของแรง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) ใช้สัญลักษณ์ F เขียนแทนแรง การเขียนสัญลักษณ์ของแรงที่บอกทิศทางของแรงด้วยนั้น จะใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาด และใช้หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เรียกว่า เวกเตอร์ของแรงกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง ความหมายของแรง และผลของแรงที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้ว่า เป็นสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง เปลี่ยนทิศทาง เกิดการเคลื่อนที่หรือหรือหยุดนิ่งได้ แรงสามารถเปลี่ยนความเร็วของวัตถุได้ หรือกล่าวได้ว่าแรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง


 2. ครูอธิบายต่อไปว่า ลักษณะของแรง ลักษณะของแรง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) ใช้สัญลักษณ์ F เขียนแทนแรง การเขียนสัญลักษณ์ของแรงที่บอกทิศทางของแรงด้วยนั้น จะใช้ความยาวของเส้นตรงแทนขนาด และใช้หัวลูกศรแทนทิศทางของแรง เรียกว่า ปริมาณเวกเตอร์ โดยครูนำรูปภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของแรง (ครูอธิบายตามรูปภาพ นักเรียนซักถามความเข้าใจ)


 3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของแรง และแรงแบบต่างๆ ที่ควรรู้จัก


 4. ครูอธิบายตามใบความรู้ให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น ครูอธิบายถึง ให้นักเรียนทำกิจกรรม เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ครูคอยให้คำปรึกษา และอธิบายร่วมกันอภิปรายก่อนลงมือทำกิจกรรม ได้ว่า การออกแรงกระทำต่อวัตถุอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ หรือวัตถุอาจไม่เคลื่อนที่ เนื่องจากมีแรงย่อยอื่นมาร่วมกระทำ ทำให้เกิดการหักล้างของแรงในปริมาณเวกเตอร์ ดังนั้นวัตถุที่จะเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงลัพธ์ที่มากระทำต่อวัตถุนั่นเอง


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทำการทดลอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้


 7. บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผล และตอบคำถามท้ายการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


 8. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และนำผลการทดลองของแต่ละกลุ่มมาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป


 9. ครูและนักเรียนนำผลการทดลองมาร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปได้ว่า “จากการทดลองกิจกรรมนี้สรุปได้ว่า

  • แรงทำให้วัตถุเคลื่อนที่

  • แรงทำให้วัตถุเกิดความเร่ง

  • แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทาง

  • เมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุสามารถเขียนเวกเตอร์ของแรงได้เสมอ

  • เมื่อมีแรง 2 แรงขนาดเท่ากันมากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงข้าม วัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่

  • วัตถุเคลื่อนที่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ”


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของแรง


 2. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะของแรง และแรงแบบต่างๆ ที่ควรรู้จัก


 3. ขั้นตอนการทดลอง เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 14974
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155