งานและพลังงาน (ม.1 แผน 11)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง งานและพลังงาน

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง งานและพลังงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง งานและพลังงาน

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานและพลังงาน ในหัวข้อต่อไปนี้


 • งาน (การคำนวณเกี่ยวกับงาน)

 • พลังงาน (พลังงานศักย์โน้มถ่วง)

 • พลังงานจลน์ และพลังศักย์

 • กฎการอนุรักษ์พลังงาน

 • พลังงานความร้อน

 • การถ่ายโอนพลังงานความร้อน (การนำความร้อน)

 • การพาความร้อน, การแผ่รังสีความร้อน

 • สมดุลความร้อน

 • พลังงานความร้อนกับการขยายตัวของวัตถุ

 • การดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุ


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง งานและพลังงาน ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • งาน (การคำนวณเกี่ยวกับงาน)

  • พลังงาน (พลังงานศักย์โน้มถ่วง)

  • พลังงานจลน์ และพลังศักย์

  • กฎการอนุรักษ์พลังงาน

  • พลังงานความร้อน

  • การถ่ายโอนพลังงานความร้อน (การนำความร้อน)

  • การพาความร้อน, การแผ่รังสีความร้อน

  • สมดุลความร้อน

  • พลังงานความร้อนกับการขยายตัวของวัตถุ

  • การดูดกลืนแสงและการคายความร้อนของวัตถุ

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง งานและพลังงาน


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง งานและพลังงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8423
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155