ความดีที่ไม่รู้จักสิ้นสูญ (ม.2 แผน 30)


หัวข้อ :
เรียงความ

สาระสำคัญ :
เรียงความ เป็นงานเขียนชนิดหนึ่ง ที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์จะถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทรรศนะ ความรู้สึก ความเข้าใจออกมาเป็นเรื่องราว ด้วยถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างชัดเจนและท่วงทำนองการเขียนที่น่าอ่าน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถใช้กระบวนการเขียนมาช่วยวางแผนการเป็นเรียงความได้ โดยกำหนดรูปแบบโครงเรื่องด้วยแผนภาพความคิด


 2. เขียนคำนำและเขียนสรุปได้อย่างเหมาะสม


สาระการเรียนรู้ :
การเขียนเรียงความ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำผลงานการเขียนเรียงความของนักเรียนที่ครูรวบรวมไว้มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนากับนักเรียนเรื่อง "การเขียนเรียงความ"


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การเขียนเรียงความ" ให้นักเรียนศึกษาพื่อเป็นการทบทวน


 3. ครูนำตัวอย่างการวางโครงเรื่องด้วยแผนความคิดมาให้นักเรียนดู เพื่อเป็นแนวทางในการวางโครงเรื่องของนักเรียนต่อไป


 4. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดโครงเรื่องในการเขียนเรียงความ ตามหัวข้อต่อไปนี้


  • กลุ่ม 1 มาปลูกต้นไม้กันเถอะ


  • กลุ่ม 2 มาประหยัดไฟฟ้ากันเถอะ


  • กลุ่ม 3 มาประหยัดน้ำกันเถอะ


  • กลุ่ม 4 มาอ่านหนังสือกันเถอะ


  • กลุ่ม 5 มาออกกำลังกายกันเถอะ

 5. เมื่อคิดได้แล้ว ให้เขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องมาส่งครูตรวจแก้ไข หากมีเวลาเหลือให้แต่งกลอนเตรียมร่างคำนำและสรุปตามหัวข้อของกลุ่มตนมาส่งครูตรวจด้วย


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "การเขียนเรียงความ"


 2. ตัวอย่างการเขียนเรียงความ


 3. ตัวอย่างการวางโครงเรื่อง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากกระบวนการกลุ่ม 1. .........................................................
2. ตรวจโครงเรื่องของนักเรียน 2. .........................................................
3. ตรวจคำนำและสรุปของนักเรียน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • พรทิพย์ แฟงสุด คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 ภาษา การสื่อสาร และงานประพันธ์
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 2684
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155