งานและพลังงาน (ม.1 แผน 2)


หัวข้อ :
พลังงาน (พลังงานศักย์โน้มถ่วง)

สาระสำคัญ :
พลังงาน เป็นความสามารถในการทำงาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น พลังงานในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของพลังงานได้


 2. สืบค้น ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงได้


สาระการเรียนรู้ :
พลังงาน เป็นความสามารถในการทำงาน ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น พลังงานในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ สามารถเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งได้

นักวิทยาศาสตร์ได้จัดรูปแบบพลังงานตามความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

พลังงานศักย์โน้มถ่วง (gravitational potential energy) เป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ ที่อยู่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป และวัตถุนั้นอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลก จะได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลก เพื่อดึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก เกิดเป็นค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง งาน ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า งาน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง การออกแรงกระทำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็ต้องออกแรงกระทำมาก และถ้าออกแรงจนทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆ จะเกิดงานมากด้วย


 2. จากนั้นครูสนทนากับนักเรียนถึงพลังงาน โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า พลังงานมีความหมายว่าอย่างไร และพลังงานมีรูปแบบต่างๆ กัน เช่น พลังงานกล พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียน ดังนี้

  • นักเรียนคิดว่า แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปของพลังงานอย่างไรบ้าง

  • ขณะที่เราได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ตอนกลางวันนั้น เราได้รับพลังงานชนิดใดควบคู่กันเสมอ

  • (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ)

 3. จากนั้นครูอธิบายถึงความหมายของ พลังงาน ว่า พลังงานเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของระบบที่บ่งถึงขีดความสามารถในการทำงาน และอธิบายเพิ่มเติมว่า นักวิทยาศาสตร์ได้จัดรูปแบบพลังงานตามความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น พลังงานศักย์โน้มถ่วง ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุ ที่อยู่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป และวัตถุนั้นอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลก วัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลก จะได้รับแรงโน้มถ่วงจากโลก เพื่อดึงวัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางของโลก เกิดเป้นค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง


 4. จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลอง เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง


 5. นักเรียนทำการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้


 6. จากผลการทดลอง นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน เพื่อจะได้นำผลการทดลองของแต่ละกลุ่มมาสรุปผลการทดลอง


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อสรุปผลการทดลองได้ว่า จากผลการทดลอง ปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานศักย์โน้มถ่วงของโลก คือ

  • มวลของวัตถุ วัตถุที่มีมวลมาก แรงโน้มถ่วงของของที่กระทำต่อวัตถุนั้นจะมาก ทำให้ค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากตามไปด้วย


  • ตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุ ซึ่งเป็นระยะความสูงของวัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลก วัตถุที่อยู่ห่างจากผิวโลกมาก จะสะสมค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงไว้มาก ดังนั้น วัตถุที่อยู่สูงจึงมีค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากกว่าวัตถุที่อยู่ในระดับต่ำกว่า


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. วิธีการทดลอง เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 4307
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155