งานและพลังงาน (ม.1 แผน 1)


หัวข้อ :
งาน (การคำนวณเกี่ยวกับงาน)

สาระสำคัญ :
งาน เกิดขึ้นเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามแนวที่แรงกระทำ งาน คือ ผลของการใช้แรงกระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางในทิศทางที่แรงกระทำ ซึ่งค่าของงานที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้ ดังนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. บอกความหมายของการเกิดงานได้


 2. ทดลอง สืบค้น คำนวณและอธิบายเกี่ยวกับการเกิดงานได้


สาระการเรียนรู้ :
งาน จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง การออกแรงกระทำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็ต้องออกแรงกระทำมาก และถ้าออกแรงจนทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆ จะเกิดงานมากด้วย

งาน เป็นปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุเนื่องจากแรงกระทำ ขนาดของงาน ขนาดของงานของแรงใดมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างขนาดของแรงนั้นกับระยะของการเคลื่อนที่ในช่วงพิจารณาซึ่งอยู่ในแนวแรง หรือ W = Fsกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงคำว่า งาน สำหรับบุคลลทั่วไป หมายถึง การประกอบอาชีพ หรือการกระทำภาระกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวัน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนช่วยกันบอกว่า มีงานอะไรบ้าง โดยไปเขียนบนกระดานดำ


 2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การทำงานเหล่านั้นต้องใช้พลังงานหรือไม่ และถ้าใช้พลังานเหล่านั้นจะมาจากไหน


 3. ครูอธิบายต่อไปว่า งานเกิดขึ้นเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามแนวที่กระทำ และยกตัวอย่างประกอบว่า

  • ถ้านักเรียนออกแรงดันวัตถุแต่วัตถุไม่มีการเคลื่อนที่แต่อย่างใดถึงจะออกแรงจนเหนื่อยก็ไม่เกิดงาน

  • ถ้านักเรียนออกแรงดันวัตถุ วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวที่แรงกระทำ ก็จะเกิดงาน

 4. จากนั้นนักเรียนดูภาพ ที่ครูนำมาให้ดู แล้วให้นักเรียนบอกว่า ภาพไหนเกิดงาน และภาพไหนไม่เกิดงาน 5. จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลอง เรื่อง การเกิดงาน ตามวิธีการทดลอง ต่อไปนี้


 6. นักเรียนบันทึกผลการทดลองที่ได้ลงในตาราง และตอบคำถามท้ายการทดลองในใบกิจกรรม เรื่อง การเกิดงาน


 7. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน เพื่อหาข้อสรุปผลการทดลองที่ได้ร่วมกัน


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองที่ได้ เพื่อได้ข้อสรุปว่า "งานจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงกระทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง การออกแรงกระทำจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็ต้องออกแรงกระทำมาก และถ้าออกแรงจนทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางไกลๆ จะเกิดงานมากด้วย"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. รูปภาพประกอบเรื่อง การเกิดงาน


 2. วิธีการทดลอง เรื่อง การเกิดงาน


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง การเกิดงาน


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8733
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155