พืช (ม.1 แผน 48)


หัวข้อ :
การสืบพันธุ์ของพืช (2-3 ชั่วโมง)

สาระสำคัญ :


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สืบค้นข้อมูล ทดลองและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ในระบบสืบพันธุ์ของพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reprodution) เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า การปฏิสนธิ (fertilization) ดังนั้น การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชจึงต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

พืชดอกมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยดอกไม้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งมีทั้งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ที่เรียกว่า ละอองเรณู (Pollen grain) และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียที่เรียกว่า เซลล์ไข่ (egg cell)

การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual reproduction) เป็นการสืบพันธุ์ที่ไม่อาศัยดอก และไม่มีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย แต่เป็นการใช้ส่วนต่างๆ ของพืชขยายพันธุ์ ได้แก่ การปักชำ การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น การสืบพันธุ์วิธีนี้ไม่ทำให้กลายพันธุ์ แต่อาจได้ต้นใหม่ ที่ไม่ทนทานแข็งแรงเท่าเดิม

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า การลำเลียงอาหารของพืช เมื่อพืชสังเคราะห์แสงแล้วจะได้น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลกลูโคสส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีและเก็บสะสมไว้ในเซลล์ส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อพืชต้องการนำอาหารไปใช้ในกระบวนการต่างๆ แป้งที่เก็บสะสมไว้จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วลำเลียงไปสู่เซลล์ตามส่วนต่างๆ ของพืชโดยระบบลำเลียงอาหร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มเซลล์ท่อลำเลียงอาหารหรือโฟลเอม (phloem) ด้วยวิธีการแพร่


 2. จากนั้นครูอธิบายเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช ว่า พืชมีการสืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ให้สูญหายไปจากโลกนี้ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • พืชมีการสืบพันธุ์แบบไหนได้บ้าง

 3. ครูอธิบายต่อไปว่า พืชมีการสืบพันธุ์ได้ 2 แบบ คือ แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชจะเกิดการผสมกันภายในดอกไม้ ดอกเดียวกัน ที่เรียกว่าการปฏิสนธิ ส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การตอนกิ่ง การเพาะเนื้อเยื่อ การปักชำเป็นต้น


 4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่องการสืบพันธุ์ของพืช ที่ครูแจก


 5. จากนั้นครูนำภาพส่วนประกอบของดอกไม้มาให้นักเรียนดู และชี้บอกส่วนต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายแต่ละส่วนของดอกว่ามีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจ 6. จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลอง เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้


 7. บันทึกผลการทดลอง และตอบคำถามท้ายการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดอก


 8. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียนเพื่อร่วมกันอภิปรายปลการทดลอง และหาข้อสรุป


 9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองได้ว่า "จากการทดลองพบว่า ดอกไม้แต่ละชนิดมีลักษณะของส่วนประกอบแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน บางชนิดเป็นดอกครบส่วน บางชนิดเป็นดอกไม่ครบส่วน บางชนิดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ บางชนิดเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ เรื่อง การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืช


 2. ภาพส่วนประกอบของดอกไม้


 3. วิธีการทดลอง เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง ส่วนประกอบของดอกไม้


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 20246
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155