พืช (ม.1 แผน 47)


หัวข้อ :
การลำเลียงอาหารของพืช

สาระสำคัญ :
การลำเลียงอาหารของพืช เมื่อพืชสังเคราะห์แสงแล้วจะได้น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลกลูโคสจะถูกลำเลียงผ่านทางกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงอาหาร (Phloem) จากใบไปสู่ส่วนต่างๆ ของพืชที่มีการเจริญเติบโตและแหล่งที่สะสมอาหารโดยวิธีการแพร่

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างการทำงานในระบบการลำเลียงอาหารของพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
การลำเลียงอาหารของพืช เมื่อพืชสังเคราะห์แสงแล้วจะได้น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลกลูโคสส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีและเก็บสะสมไว้ในเซลล์ส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อพืชต้องการนำอาหารไปใช้ในกระบวนการต่างๆ แป้งที่เก็บสะสมไว้จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วลำเลียงไปสู่เซลล์ตามส่วนต่างๆ ของพืชโดยระบบลำเลียงอาหร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มเซลล์ท่อลำเลียงอาหารหรือโฟลเอม (phloem) ด้วยวิธีการแพร่กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง การคายน้ำของพืชที่เรียนผ่านมาแล้วว่า เป็นการกำจัดน้ำออกจากต้นพืชในสถานะแก๊สหรือไอน้ำ ส่วนใหญ่การคายน้ำของพืชจะเกิดขึ้นบริเวณใบ และอาจเกิดขึ้นที่ส่วนอื่นๆ ของพืช เช่น กิ่ง ก้าน ลำต้น ผล และดอก แต่อาจเกิดขึ้นน้อยกว่าที่ใบ


 2. จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนในประเด็น

  • นอกจากพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุแล้ว พืชยังมีการลำเลียงอะไรได้อีกบ้าง (นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบคำถาม)

 3. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า พืชยังมีการลำเลียงงอาหารซึ่งได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแสงแล้วจะได้น้ำตาลกลูโคส น้ำตาลกลูโคสส่วนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งทันทีและเก็บสะสมไว้ในเซลล์ส่วนต่างๆ ของพืช เมื่อพืชต้องการนำอาหารไปใช้ในกระบวนการต่างๆ แป้งที่เก็บสะสมไว้จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส แล้วลำเลียงไปสู่เซลล์ตามส่วนต่างๆ ของพืชโดยระบบลำเลียงอาหร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่เป็นกลุ่มเซลล์ท่อลำเลียงอาหารหรือโฟลเอม (Phloem) ด้วยวิธีการแพร่


 4. จากนั้นครูนำภาพเส้นทางการลำลียงอาหารของพืช มาให้นักเรียนดูและอธิบายตามภาพ (นักเรียนซักถามความเข้าใจ)


 5. นักเรียนศึกษาเรื่อง การลำเลียงอาหารของพืชเพิ่มเติมในห้องสมุด แล้วตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช ที่ครูแจก


 6. ครูเฉลยใบกิจกรรมทดสอบความเข้าใจ นักเรียนแก้ข้อที่ผิดลงในสมุดจดบันทึกส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ภาพเส้นทางการลำลียงอาหารของพืช


 2. ใบกิจกรรม เรื่อง การลำเลียงอาหารของพืช


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6125
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155