พืช (ม.1 แผน 44)


หัวข้อ :
การลำเลียงในพืช (การแพร่, การออสโมซีส)

สาระสำคัญ :
การลำเลียงในพืช หมายถึง การขนส่งหรือการนำสิ่งต่างๆ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ อาหาร และก๊าซผ่านเนื้อเยื่อลำเลียงไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆ ของพืช

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อธิบายและทดลอง ระบบการลำเลียงในพืชได้

สาระการเรียนรู้ :
การลำเลียงในพืช หมายถึง การขนส่งหรือการนำสิ่งต่างๆ ได้แก่ น้ำ แร่ธาตุ อาหาร และก๊าซผ่านเนื้อเยื่อลำเลียงไปยังเซลล์ในส่วนต่างๆ ของพืช

ระบบลำเลียงในพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 2 ชนิด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อทำหน้าที่ลำเลียง แร่ธาตุ และอาหารโดยเฉพาะ เนื้อเยื่อลำเลียงประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็นหลอดเล็กๆ อยู่ภายในเป็นจำนวนมาก เซลล์เหล่านี้ทำหน้าที่นำของเหลวเคลื่อนขึ้นและลงไปในลำต้น ราก และทุกส่วนของพืช เนื่อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ เรียกว่า ไซเลม เนื่อเยื่อที่ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารเรียกว่า โฟลเอม

น้ำและแร่ธาตุจะเข้าสู่รากของพืชได้โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ที่เรียนผ่านมาแล้ว คือ สิ่งที่จำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช คือ คลอโรฟีลล์ และและแสง และผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช คือ น้ำตาลกลูโคส และก๊าซออกซิเจน


 2. ครูอธิบายต่อไปว่า นอกจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชแล้ว การที่พืชจะขนส่งหรือนำสิ่งต่างๆ เข่าไปยังพืชได้นั้น เราเรียกว่า การลำเลียงในพืช ซึ่งมีทั้งการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และอาหาร จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นความสนใจนักเรียนว่า

  • น้ำและแร่ธาตุจะเข้าสู่รากของพืชได้อย่างไร (นักเรียนร่วมกันอภิปราหาคำตอบ)

 3. ครูอธิบายต่อว่า การที่น้ำและแร่ธาตุจะเข้าสู่รากของพืชนั้นมีขั้นตอนหลายอย่างด้วยกันเช่น การแพร่, การออสโมซีส, และทางขนราก


 4. นักเรียนศึกษาใบความรู้ การออสโมซีส, ขนราก


 5. จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำ


 6. นักเรียนบันทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม เรื่อง การลำเลียงในพืช และตอบคำถามท้ายการทดลอง


 7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลและสรุปการทดลองหน้าชั้นเรียน


 8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองได้ว่า

  • การแพร่ของสาร "จากการทดลอง เมื่อหยดน้ำหมึกสีแดงลงในน้ำ อนุภาคของหมึกแดงจะกระจายจากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคของหมึกสีแดงมากไปยังบริเวณที่ไม่มีอนุภาคของหมึกสีแดง การกระจายหรือการเคลื่อนที่ของอนุภาคของหมึกสีแดงนี้ เรียกว่า การแพร่"


  • ขนราก"จากการทดลองพบว่าเซลล์ขนรากมีลักษณะเป็นเส้นยาวและบางจำนวนมากอยู่บริเวณเหนือปลายรากเล็กน้อย ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากพืช"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ การออสโมซีส,ขนราก


 2. การทดลองที่ 1 เรื่อง การแพร่ของสาร


 3. การทดลองที่ 2 เรื่อง เซลล์ขนราก


 4. ใบกิจกรรม เรื่อง การลำเลียงในพืช


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8488
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155