เซลล์ของสิ่งมีชีวิต (ม.1 แผน 38)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิตในหัวข้อต่อไปนี้


 • ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

 • การค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต (เซลล์, กล้องจุลทรรศน์)

 • หน่วยเล็กๆ ของพืช (เซลล์พืช)

 • ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์

 • ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต

 • เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ (สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์)


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ลักษณะของสิ่งมีชีวิต

  • การค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต (เซลล์, กล้องจุลทรรศน์)

  • หน่วยเล็กๆ ของพืช (เซลล์พืช)

  • ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์

  • ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต

  • เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษ (สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์)

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8402
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155