การบวก ลบ คูณ หารระคน (ป.4 แผน 48)


หัวข้อ :
โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน

สาระสำคัญ :
การหาคำตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้พิจารณาโจทย์ว่ามีวงเล็บหรือไม่ ถ้าโจทย์มีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวก ลบ คูณ หารกับจำนวนที่เหลือต่อไป แต่ถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บให้ทำตามลำดับที่โจทย์กำหนดให้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 • เมื่อกำหนดโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนให้ สามารถแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลได้


 • เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน พร้อมทั้งแสดงวิธีทำและหาคำตอบได้


สาระการเรียนรู้ :
การแสดงวิธีทำ และหาคำตอบโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. สอนให้นักเรียนร้องเพลง โจทย์ปัญหาระคน แล้วร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลง


 2. ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนที่มีหลายหลัก โดยครูเขียนโจทย์บนกระดานแล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น


 3. ทบทวนการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยครูนำแถบประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน มาให้นักเรียนฝึกคิดคำนวณ แล้วครูแนะนำว่า ในการหาคำตอบของโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนที่มีเครื่องหมายวงเล็บ () ควรหาคำตอบของจำนวนในวงเล็บก่อน เช่น


 4. ครูเขียนโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนบนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำและหาคำตอบ พร้อมทั้งพิจารณาว่า คำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด
 5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน (พร้อมทั้งเฉลยคำตอบ) เป็นใบงานมาอย่างละ 1 ข้อ แล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันแก้โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนนั้นๆ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนว่า การหาคำตอบจากโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้พิจารณาโจทย์ว่ามีวงเล็บหรือไม่ ถ้าโจทย์มีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวก ลบ คูณ หารกับจำนวนที่เหลือต่อไป แต่ถ้าโจทย์ไม่มีวงเล็บให้ทำตามลำดับที่โจทย์กำหนดให้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบประโยคสัญลักษณ์การบวก ลบ คูณ หารระคน

 2. เพลง โจทย์ปัญหาระคน

 3. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 29572
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155