ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

 
หน้าแรก | มุมคุณครู | แผนการสอน
   

:: แผนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
การแยกสาร (ม.1 แผน 31)
   
หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารในหัวข้อต่อไปนี้


 • การกรอง

 • การตกผลึก

 • การกลั่นแบบธรรมดา

 • การกลั่นลำดับส่วน

 • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

 • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 • การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี

 • การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง การแยกสาร ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • การกรอง

  • การตกผลึก

  • การกลั่นแบบธรรมดา

  • การกลั่นลำดับส่วน

  • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี

  • การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร


 3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................


ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com
จำนวนคนอ่าน 7754 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved