การแยกสาร (ม.1 แผน 31)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง การแยกสาร

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การแยกสารในหัวข้อต่อไปนี้


  • การกรอง

  • การตกผลึก

  • การกลั่นแบบธรรมดา

  • การกลั่นลำดับส่วน

  • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

  • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี

  • การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
  1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง การแยกสาร ที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

    • การกรอง

    • การตกผลึก

    • การกลั่นแบบธรรมดา

    • การกลั่นลำดับส่วน

    • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ

    • การสกัดด้วยตัวทำละลาย

    • การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี

    • การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย

  2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร


  3. เฉลยแบบทดสอบ และตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


  4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง การแยกสาร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
  • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

  • www.myfirstbrain.com

    เรื่อง : แผนการสอน
    เข้าชม : 8142