การแยกสาร (ม.1 แผน 30)


หัวข้อ :
การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย

สาระสำคัญ :
วิธีการแยกสารออกจากสารผสม เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ นอกเหนือจาก การกรอง การกลั่นแบบธรรมดา การกลั่นลำดับส่วน การตกผลึก การสกัดการกลั่นด้วยไอน้ำ การแยกสารโดยวิธีโครมาโทรกราฟี แล้ว ยังมีอีหลายอย่าง เช่น การระเหย การใช้กรวยแยก การระเหิด วิธีหยิบออก ใช้แม่เหล็กดูด เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
อภิปรายและยกตัวอย่างการแยกสารโดยวีธีการอย่างง่ายที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

สาระการเรียนรู้ :
วิธีการแยกสารออกจากสารผสม เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ นอกเหนือจาก การกรอง การกลั่นแบบธรรมดา การกลั่นลำดับส่วน การตกผลึก การสกัดการกลั่นด้วยไอน้ำ การแยกสารโดยวิธีโครมาโทรกราฟี แล้ว ยังมีอีหลายอย่าง เช่นกระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี ที่เรียนผ่านมาได้ว่า การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี สามารถแยกสารที่มีปริมาณน้อย และทำให้ทราบว่าสารนั้นมีสารใดปนอยู่ในปริมาณมากหรือน้อย โดยการสังเกตจากขนาดของแถบสี ซึ่งการแยกสารโดยวิธีนี้ เรียกว่า โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด


 2. ครูอธิบายต่อการแยกสารยังมีอีกหลายวิธี เช่น การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย เช่น 3. นักเรียนดูชุดอุปกรณ์ที่ครูนำมาให้ดู เป็นตัวอย่างชุดอุปกรณ์ การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย (นักเรียนซักถามเพื่อความเข้าใจ)


 4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย ได้ว่า การแยกสารเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เนื่องจากประเทศไทยเรายังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย เช่น สมุนไพรต่างๆ แร่ หิน ต่างๆ ถ้าเราสามารถแยกสารที่เป็นประโยชน์ได้ ก็จะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจการต่างๆ ทั้งในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การแพทย์ เป็นต้น


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
ตัวอย่างชุดอุปกรณ์ การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 9326
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155