เบญจวิวิธวรรณ : บุพการี (ม.1 แผน 56)


หัวข้อ :
โคลงสี่สุภาพ

สาระสำคัญ :
โคลงสี่สุภาพ 1 บท จะประกอบด้วย 4 บาท เขียนบาทละ 1 บรรทัด บรรทัดละ 2 วรรค วรรคหน้า 5 คำ วรรคหลัง 2 คำ มีวรรณยุกต์เอก 7 แห่ง วรรณยุกต์โท 4 แห่ง รับ - ส่ง สัมผัสตามตำแหน่งบังคับบาทที่ 1 และบาทที่ 3 อาจมีคำสร้อยได้บาทละ 2 คำ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพเรื่อง "บุพการี" ได้อย่างถูกต้องและไพเราะ


 2. ถอดคำประพันธ์เรื่อง "บุพการี" ได้อย่างถูกต้องและไพเราะ


 3. ท่องบทอาขยาน "บุพการี" ได้


สาระการเรียนรู้ :
อ่านบทเรียนเรื่อง "บุพการี"

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำตัวอย่างโคลงสี่สุภาพซึ่งเป็นแม่บทมาติดบนกระดานดำให้นักเรียนอ่านดังนี้ 2. แล้วครูสนทนากับนักเรียน "โคลงสี่สุภาพ"

 3. ครูเปิดเครื่องบันทึกเสียง การอ่านทำนองเสนาะโคลงสี่สุภาพ "บุพการี" ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล


 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เท่ากับจำนวนโคลง 4 บท ในแต่ละกลุ่มถอดคำประพันธ์โคลงที่กลุ่มตนได้รับมอบหมายเป็นร้อยแก้ว โดยให้เรียบเรียงในกระดาษเขียนรายงาน เสร็จแล้วออกมาเขียนบนกระดานดำและอ่านให้เพื่อนๆ ฟัง ครูช่วยแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์


 5. ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน โดยให้ท่องเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ


 2. หนังสือเรียนสารัตถะทักาสัมพันธ์ เล่ม 1


 3. แถบบันทึกเสียง การอ่านทำนองเสนาะ "บุพการี" และเครื่องบันทึกเสียง


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ให้นักเรียนอ่านทำนองเสนาะ 1. .........................................................
2. ตรวจการถอดคำประพันธ์ 2. .........................................................
3. ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 5214
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155