เบญจวิวิธวรรณ : บุษบกแก้ว (ม.1 แผน 53)


หัวข้อ :
การอ่านทำนองเสนาะ

สาระสำคัญ :
การอ่านทำนองเสนาะ คือ การอ่านแบบมีสำเนียงสูง ต่ำ หนัก เบา ยาว สั้น เอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสให้ชัดเจนไพเราะ มีจังหวะและคลื่นเสียงเป็นกังวานขึ้นลงทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปตามทำนองเสียงนั้น ถึงตอนเล้าโลมชมชื่น ตอนเกี้ยวพาราสี, ตัดพ้อ, โกรธเกี้ยว, หรือคร่ำครวญคะนึงถึง จะต้องทำเสียงให้เหมาะสมกับตอนนั้นๆ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อ่านทำนองเสนาะกลอนสุภาพ เรื่อง "บุษบกแก้ว" ได้อย่างถูกต้องและไพเราะ


 2. ค้นหาความหมายของคำศัพท์ และถอดความบทประพันธ์เรื่อง "บุษบกแก้ว" ได้อย่างถูกต้องและสละสลวย


 3. ท่องบทอาขยาน "บุษบกแก้ว" ได้


สาระการเรียนรู้ :
อ่านบทเรียนเรื่อง "บุษบกแก้ว"

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูนำแถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะ เรื่อง "บุษบกแก้ว" มาเปิดให้นักเรียนฟังแล้วสนทนากับนักเรียนเรื่องการอ่านทำนองเสนาะ


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การอ่านทำนองเสนาะ" ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ครูเปิดแถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนะ เรื่อง "บุษบกแก้ว" ให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่ง และให้นักเรียนอ่านพร้อมๆ กัน อ่านเป็นกลุ่มๆ หรืออ่านคนเดียว


 4. ให้นักเรียนช่วยกันหาความหมายของคำศัพท์ในเรื่อง "บุษบกแก้ว" จากพจนานุกรม ใครหาคำใดได้ให้ออกมาเขียนบนกระดานดำ


 5. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มถอดความประพันธ์เรื่อง "บุษบกแก้ว" กลุ่มละ 1 บท โดยออกมาเขียนต่อกันให้จบเรื่อง ครูช่วยกันปรับปรุงให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วให้นักเรียนคัดความหมายของคำศัพท์และความหมายของคำประพันธ์ทั้งหมดลงสมุด


 6. ให้นักเรียนช่วยกันพินิจความงามของบทประพันธ์นี้ ในเรื่องของการใช้ถ้อยคำสัมผัส และความสามารถในการพรรณนาลักษณะของบุษบกแก้วว่า พรรณนาให้เห็นภาพได้ชัดเจนเพียงใด แล้วให้ทุกคนท่องคำประพันธ์เรื่องนี้ โดยให้ท่องเป็นกลุ่มหรือท่องเป็นรายบุคคล


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบบันทึกเสียงการอ่านทำนองเสนาะเรื่อง "บุษบกแก้ว" เครื่องบันทึกเสียง


 2. หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1


 3. ใบความรู้เรื่อง "การอ่านทำนองเสนาะ"


 4. พจนานุกรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ให้นักเรียนอ่านทำนองเสนาะ 1. .........................................................
2. ตรวจคำศัพท์และการถอดคำประพันธ์ 2. .........................................................
3. ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 2952
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155