หมุนไปตามลมปาก (ม.1 แผน 52)


หัวข้อ :
การเขียนสะกดคำ

สาระสำคัญ :
การสะกดคำให้ถูกต้องมีความสำคัญในการเขียนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการเขียนที่เป็นทางการ หรือการเขียนระหว่างบุคคลที่คุ้นเคย เพราะข้อความที่สะกดผิดอาจทำให้การสื่อสารไม่ชัดเจน ต้องเสียเวลาตรวจสอบและผู้อ่านมักเสื่อมความเชื่อถือผู้เขียนก็ได้ การเขียนหนังสือในปัจจุบัน เรายึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นมาตรฐานส่วนคำใหม่ๆ ที่ยังไม่บรรจุในพจนานุกรมก็ควรดูแบบอย่างจากแหล่งอ้างอิงอื่นๆ ที่เชื่อถือได้เช่น หนังสือราชกิจจานุเบกษา แถลงการณ์ของคณะสงฆ์ แถลงการณ์ ประกาศ และเอกสารอื่นๆ ของทางราชการ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เขียนสะกดคำได้ถูกต้อง สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

สาระการเรียนรู้ :
การเขียนสะกดคำหรือการเขียนตามคำบอก

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูให้นักเรียน 3 คน มาเขียนตามคำบอกบนกระดานดำ โดยครูเลือกคำมาบอกให้นักเรียนเขียน 5 คำ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตรวจว่ามีคำใดใครเขียนได้ถูกต้องบ้าง


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ ให้นักเรียนศึกษา


 3. ครูเลือกคำจากในหนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ประมาณ 40 คำ มาบอกให้นักเรียนเขียนตามคำบอก เมื่อเขียนเสร็จแล้วส่งครูตรวจ


 4. ครูตรวจเสร็จแล้ว ประกาศคะแนนของแต่ละคน ใครเขียนคำใดผิดให้แก้คำนั้นให้ถูกต้อง โดยคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดมาส่งครูตรวจอีกครั้งหนึ่ง


 5. ครูสรุปผลการเขียนสะกดคำของนักเรียนทุกคน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการเขียนสะกดคำครั้งต่อไป


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. หนังสือเรียนสารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1


 2. ใบความรู้เรื่อง "การเขียนสะกดคำ"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ตรวจการเขียนสะกดคำของนักเรียนทุกคน 1. .......................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 2740
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155