สารละลายกรด - เบส (ม.1 แผน 22)


หัวข้อ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลายกรด - เบส

สาระสำคัญ :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง สารละลายกรด - เบส

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
ตอบคำถามในแบบทดสอบ เรื่อง สารละลายกรด - เบส

สาระการเรียนรู้ :
นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลายกรด - เบสในหัวข้อต่อไปนี้
 • ความเป็นกรด - เบสของสารในชีวิตประจำวัน

 • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของกรด)

 • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (ประเภทของกรด)

 • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของเบส)

 • ค่า pH กับความเป็นกรด - เบสของสาร

 • อินดิเคเตอร์สำหรับกรด – เบส

 • กรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูทบทวนความรู้ เรื่อง สารละลายกรด - เบสที่เรียนมาแล้ว และซักถามนักเรียนอย่างคร่าวๆ ในหัวข้อต่อไปนี้

  • ความเป็นกรด - เบสของสารในชีวิตประจำวัน

  • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของกรด)

  • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (ประเภทของกรด)

  • สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของเบส)

  • ค่า pH กับความเป็นกรด - เบสของสาร

  • อินดิเคเตอร์สำหรับกรด – เบส

  • กรด - เบสในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม

 2. นักเรียนทำแบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลายกรด - เบส


 3. ตรวจแบบทดสอบ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบที่นักเรียนทำผิด


 4. นักเรียนแก้ข้อที่ทำผิดลงในสมุดส่งครู


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารละลายกรด - เบส

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตความซื่อสัตย์ในการทำแบบทดสอบ
2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 8693
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155