หมุนไปตามลมปาก (ม.1 แผน 47)


หัวข้อ :
ข้อเท็จจริง และ ข้อคิดเห็น

สาระสำคัญ :
ข้อเท็จจริง คือข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรืออยู่ตามจริง

ข้อคิดเห็น คือความเห็น

สรุปได้ว่า ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คือการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยการใคร่ครวญ โดยการแยกเรื่องนั้นๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อหาว่าเป็นข้อความที่เป็นความจริงหรือเป็นความเห็น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถพูดวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ :
การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งอ่านข่าวหรือบทความจากหนังสือพิมพ์ให้เพื่อนๆ ฟัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิจารณ์ว่า มีข้อความใดบ้างที่เป็นจริง


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น" ให้นักเรียนทุกคนศึกษา


 3. ครูนำแถบประโยคหรือแถบข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมาติดบนกระดานดำ แล้วให้นักเรียนช่วยกันแยกว่าประโยคหรือข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง หรือเป็นข้อคิดเห็น โดยจัดแยกไว้เป็นพวกๆ


 4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอ่านข่าว หรือบทความจากหนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ แล้วให้เลือกข้อความที่เป็น "ข้อเท็จจริง" และเป็น "ข้อคิดเห็น" มาอย่างละ 5 ข้อความ เมื่อเลือกได้แล้วให้ส่งตัวแทนออกมาอ่านข้อความนั้นๆ พร้อมอธิบายด้วยว่า ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นเพราะเหตุใด


 5. ให้แต่ละกลุ่มนำข้อความที่เป็นความจริง และข้อคิดเห็นที่กลุ่มตนรวบรวมได้ พร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุน มาเรียบเรียงทำเป็นรายงานส่งครูตรวจ


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น"


 2. หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. พิจารณาจากการวิเคราะห์ของนักเรียน 1. .........................................................
2. ตรวจรายงานของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 3181
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155