หมุนไปตามลมปาก (ม.1 แผน 46)


หัวข้อ :
การอ่านในใจ

สาระสำคัญ :
การอ่านในใจ เป็นกลวิธีอ่านเร็วอย่างหนึ่ง การอ่านในใจที่ดีย่อมสามารถจับใจความสำคัญและสรุปสาระสำคัญของเรื่องได้ การอ่านในใจจะเป็นการอ่านโดยใช้ประสาทตาในการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วและพยายามจับใจความหรือความหมายสำคัญจากเรื่องที่อ่านให้ได้ โดยไม่กังวลถึงศัพท์ หรือการสะกดคำ

วิธีอ่านในใจประกอบด้วย

 1. ตั้งสมาธิให้แน่วแน่

 2. กะช่วงสายตาให้ยาว

 3. ไม่อ่านย้อนไปย้อนมา

 4. ไม่ออกเสียงเวลาอ่าน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. สามารถอ่านในใจ บทร้อยแก้ว (นิทาน) แล้วเขียนสรุปย่อเรื่องได้


 2. สามารถพูดรายงานเดี่ยวที่อ่านสรุปย่อเรื่องได้


 3. มีมารยาทในการพูด


สาระการเรียนรู้ :
อ่านในใจนิทานที่กำหนดให้

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง "การรายงาน" ซึ่งมี 2 ประเภท คือ "การเขียนรายงาน" และ "การพูดรายงาน"


 2. ครูแจกใบความรู้เรื่อง "การพูดรายงาน" (เดี่ยว) ให้นักเรียนศึกษา พร้อมครูอธิบายประกอบ


 3. ครูแจกนิทานให้นักเรียนอ่านคนละเรื่อง เช่น


  • หนูกัดเหล็ก


  • เสื้อผู้ทระนง


  • คมในฝัก


  • ทำไมหมากับแมวจึงไม่ถูกกัน


  • กระรอกเจาะมะพร้าว

  เมื่ออ่านจบแล้ว ให้ทุกคนเขียนสรุปย่อเรื่องที่อ่านพร้อมข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

 4. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนชื่อของตนเองลงในฉลาก แล้วม้วนลงในกล่อง ให้เพื่อนๆ จับฉลากได้ชื่อใคร ให้ผู้นั้นออกมาพูดรายงานหน้าขั้น คนละประมาณ 3 นาที พูดเสร็จแล้วส่งรายงานที่ครู


 5. ครูสรุปผลการพูดรายงานของนักเรียนแต่ละคน


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้เรื่อง "การพูดรายงาน"


 2. ตัวอย่างนิทานคติธรรม


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ฟังการพูดรายงานของนักเรียน 1. .........................................................
2. ตรวจการพูดรายงานของนักเรียน 2. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 1276
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155