หมุนไปตามลมปาก (ม.1 แผน 45)


หัวข้อ :
การแสดงความคิดเห็น

สาระสำคัญ :
การแสดงความคิดเห็น คือการแสดงความเห็น ซึ่งจะต้องมีการจัดลำดับความคิดเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดความสับสน และจะต้องใช้เหตุผลมาประกอบการแสดงความเห็นนั้นๆ ด้วยเสมอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
สามารถเขียนและพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "หมุนไปตามลมปาก" ได้อย่างมีเหตุผล และถูกต้องชัดเจน ตามหลักการเขียนและการพูด

สาระการเรียนรู้ :
เขียนและพูดแสดงความคิดเห็นเรื่อง หมุนไปตามลมปาก

กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูเปิดเครื่องบันทึกเสียงเรื่อง "หมุนไปตามลมปาก" ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง เพื่อเป็นการทบทวนเรื่อง


 2. ให้นักเรียนช่วยกันหาข้อคิดทีได้จากเรื่อง "หมุนไปตามลมปาก" ซึ่งการสรุปได้ดังนี้


  • คนหลายคนพูดตรงกัน มิได้หมายความว่าเป็นจริงเสมอไป เพราะอาจนัดกันพูดหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง


  • เมื่อได้ยินความคิดเห็นจากคนกลุ่มหนึ่ง เราไม่ควรเชื่อเสมอไป ควรพิจารณาโดยรอบคอบ เราอาจอาศัยความคิดเห็นของคนกลุ่มอื่นมาประกอบการพิจารณา จึงจะวัดว่าเป็นคนรอบคอบ คิดถึงเหตุหลายๆ ด้าน


  • การฟังคนและเชื่อง่าย เรียกว่าเป็นคนหูเบา ย่อมทำให้การตัดสินใจผิดพลาด และการงานเสียหาย

 3. ให้นักเรียนทุกคน เขียนแสดงความคิดเห็นสั้นๆ ใน 2 หัวข้อต่อไปนี้ เขียนเสร็จแล้วให้นำมาส่งครูตรวจ


  • คนหูเบา (เชื่อง่าย) เป็นอันตรายแก่ตนเองอย่างไร


  • เราควรเชื่อคนอื่นมากน้อยเพียงใด

 4. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มค้นหาข่าว เกี่ยวกับความเชื่อของคนในสังคมแล้วนำเรื่องหรือเหตุการณ์นั้นมาพูดแสดงคิดเห็น


 5. ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบเรื่อง "หมุนไปตามลมปาก"


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. เครื่องบันทึกเสียงและแถบบันทึกเสียง เรื่อง "หมุนไปตามลมปาก"


 2. หนังสือพิมพ์รายวัน


 3. แบบทดสอบเรื่อง "หมุนไปตามลมปาก"


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. ตรวจสมุดแบบฝึกหัด 1. .........................................................
2. ฟังพูดแสดงความคิดเห็น 2. .........................................................
3. ตรวจแบบทดสอบของนักเรียน 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • นฤมล วิจิตรรัตนะ คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 สารัตถะทักษสัมพันธ์เล่ม 1
 • วัชรพงศ์ โกมุทธรรมวิบูลย์ และคณะ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • เรื่อง : แผนการสอน
   เข้าชม : 1904
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155