สารละลายกรด - เบส (ม.1 แผน 18)


หัวข้อ :
สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของเบส)

สาระสำคัญ :
สารละลายเบส เป็นสารที่มีสมบัติทางเคมีทำให้ความเป็นกรดของสารหมดไป และทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นกลาง สารละลายเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายและระบุสมบัติของเบสในชีวิตประจำวันได้


 2. ทดลองและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของเบสได้


สาระการเรียนรู้ :
เบส หมายถึง สารที่ละลายน้ำแล้วได้ไฮดรอกไซด์ไอออน สารที่ใช้ในบ้านที่มีสมบัติเป็นเบส ได้แก่ ผงฟู (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต) น้ำปูนใส (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) น้ำขี้เถ้า น้ำยาเช็ดกระจก สารละลายปุ๋ยยูเรีย สารละลายโซดาไฟ เป็นต้น

สารที่เป็นเบสมีสมบัติดังนี้


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง สมบัติของกรด และประเภทของกรดที่เรียนผ่านมาแล้วว่า "สารละลายกรดจะเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง สารละลายกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะแล้ว จะทำให้โลหะสึกกร่อนและเกิดแก๊สไฮโดนเจน ซึ่งเป็นแก๊สไม่มีสี เบากว่าอากาศ และติดไฟได้ง่าย"


 2. ครูอธิบายต่อไปว่านอกจากจะมี สมบัติบางประการของสารละลายกรดแล้ว ในชีวิตประจำวันเราต้องศึกษาและสัมผัสทางเคมี ที่เรียกว่า สารละลายเบส อีกด้วย ซึ่ง "สารละลายเบส เป็นสารที่มีสมบัติทางเคมีทำให้ความเป็นกรดของสารหมดไป และทำให้สารละลายมีสมบัติเป็นกลาง สารละลาบเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน"


 3. จากนั้นนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด - เบส ที่ครูแจกให้


 4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทดลองทำกิจกรรม เรื่อง สมบัติของเบส ตามขั้นตอนการทดลอง


 5. นักเรียนทำการทดลอง และบันทึกผลการทดลองในตารางบันทึกผล และตอบคำถามในใบกิจกรรม เรื่อง สมบัติของเบส


 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลองของแต่ละกลุ่มที่ได้เพื่อนำมาสรุปผลการทดลอง


 7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายหลังการทดลอง เพื่อได้ข้อสรุปดังนี้

  • เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

  • เกิดปฏิกิริยาเคมีกับแอมโมเนียมไนเตรต ได้แก๊สแอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุน

  • ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ (ยกเว้นอะลูมิเนียม)

  • เกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด - เบส


 2. ขั้นตอนวิธีการทดลอง เรื่อง สมบัติของเบส


 3. ใบกิจกรรม เรื่อง สมบัติของเบส


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 4743
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155