สารละลายกรด - เบส (ม.1 แผน 16)


หัวข้อ :
สมบัติของสารละลายกรด - เบส (สมบัติของกรด 2 ชม.)

สาระสำคัญ :
การทดสอบสารละลายกรด พบว่า สารละลายกรดจะเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง สารละลายกรดเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะแล้ว จะทำให้โลหะสึกกร่อนและเกิดแก๊สไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแก๊สไม่มีสี เบากว่าอากาศ และติดไฟได้ง่าย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
 1. อธิบายสมบัติของสารละลายกรด-เบส ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้


 2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า pH กับสมบัติความเป็นกรด - เบส ของสารละลายได้


 3. อธิบายสมบัติของกรดได้


สาระการเรียนรู้ :
กรด มีสมบัติทั่วไปดังนี้

 1. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงิน เป็นสีแดง

 2. มีรสเปรี้ยว

 3. เมื่อถูกกับสังกะสีและหินปูนจะเกิดฟองก๊าซ

 4. กัดกร่อนภาชนะที่ทำจากพลาสติกได้ กัดกร่อนเนื้อเยื่อของพืช และสัตว์


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง ความเป็นกรด - เบสของสารในชีวิตประจำวัน ที่เรียนผ่านมาแล้วว่า ในชีวิตประจำวันเราใช้สารต่างๆ มากมาย ทั้งที่เป็นอาหาร ยารักษาโรค สารซักล้างสิ่งต่างๆ เครื่องดื่ม เครื่องปรุงอาหาร สารเหล่านี้ล้วนมีความเป็นกรด - เบสต่างกัน


 2. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า สมบัติของสารละลายกรด - เบสนั้นต่างกัน จากนั้นครูแจกใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด - เบส ให้นักเรียนศึกษา


 3. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6-8 คน (ตามความเหมาะสม) ทำการทดลองเรื่อง สารละลายกรดมีสมบัติอย่างไร ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 4. นักเรียนทดลองและบันทึกผลการทดลองในใบกิจกรรมเรื่อง สมบัติของสารละลายกรด ที่ครูแจก


 5. จากนั้นตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลการทดลองหน้าชั้นเรียน และนักเรียนในชั้นนำผลการทดลองที่ได้มาร่วมกัยอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป


 6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายผลการทดลอง เพื่อได้ข้อสรุป ดังนี้


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. ใบความรู้ เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด - เบส


 2. ขั้นตอนการทดลองเรื่อง สมบัติของสารละลายกรด


 3. ใบกิจกรรมเรื่อง สมบัติของสารละลายกรด


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
1. .........................................................
2. สังเกตการทำกิจกรรม
2. .........................................................
3. ตรวจใบกิจกรรม 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1)

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 6178
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155