เศษส่วน (ป.4 แผน 37)


หัวข้อ :
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

สาระสำคัญ :
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่า เศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่า

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง :
เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนและใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้

สาระการเรียนรู้ :
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เช่น


เปรียบเทียบเศษส่วน เช่น  


กระบวนการจัดการเรียนรู้ :
 1. ทบทวนความหมายของเศษส่วน การเขียนและการอ่านเศษส่วน โดยครูชูแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แบ่งออกเป็นช่องละเท่าๆ กัน และระบายสีหรือแรเงาบางส่วน แล้วให้นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนเป็นเศษส่วนพร้อมทั้งบอกคำอ่าน เช่น


 2. ครูนำแผ่นภาพรูปวงกลม ซึ่งแบ่งเป็นส่วนและระบายสีติดบนกระดาน ดังนี้
  จากภาพให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้

  • ส่วนที่ระบายสีแดงเป็นเศษส่วนเท่าไรของรูป ()


  • ส่วนที่ระบายสีฟ้าเป็นเศษส่วนเท่าไรของรูป ()


  • ระหว่างเศษส่วนทั้งสอง (จากการระบายสีแดงและสีฟ้า) เศษส่วนใดมีค่าน้อยกว่า เพราะเหตุใด ( มีค่าน้อยกว่า เพราะส่วนที่ระบายสีแดงมีค่าน้อยกว่าส่วนที่ระบายสีฟ้า)


  • ระหว่างเศษส่วนทั้งสอง (จากการระบายสีแดงและสีฟ้า) เศษส่วนใดมีค่ามากกว่า เพราะเหตุใด ( เพราะส่วนที่ระบายสีฟ้ามีค่ามากกว่าส่วนที่ระบายสีแดง)

  จากนั้น ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย > หรือ < ระหว่างเศษส่วนทั้งสอง เพื่อแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้


 3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5-6 คน แล้วแจกแถบกระดาษที่มีขนาดเท่ากัน เพื่อให้นักเรียนแบ่งแถบกระดาษและระบายสีเพื่อแสดงเศษส่วน เขียนเศษส่วนแทนส่วนที่ระบายสี แล้วเปรียบเทียบเศษส่วนทีละคู่ เช่น


  เปรียบเทียบเศษส่วน เช่น   

 4. ฝึกให้นักเรียนเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันทีละคู่ โดยครูเป็นผู้กำหนดโจทย์การเปรียบเทียบเศษส่วน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำแถบกระดาษแสดงเศษส่วนให้ตรงกับเศษส่วนที่โจทย์กำหนด โดยนำมาติดบนกระดาน แล้วเติมเครื่องหมาย > หรือ < ให้ถูกต้อง เช่น

 5. ครูติดแผนภาพแสดงเศษส่วนที่เท่ากัน เช่น


 6. ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ หลังจากทำเสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ


 7. ร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วนว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาที่ตัวเศษ ถ้าเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่า เศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่า


สื่อและแหล่งการเรียนรู้ :
 1. แถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แบ่งออกเป็นช่องเท่าๆ กัน

 2. แถบกระดาษ

 3. แผนภาพแสดงเศษส่วน

 4. แบบฝึกทักษะ


การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
การวัดผล
การประเมินผล
1. สังเกตจากการถาม และตอบคำถาม 1. .........................................................
2. สังเกตจากความสนใจและการร่วมกิจกรรม 2. .........................................................
3. ตรวจแบบฝึกทักษะ 3. .........................................................ที่มาข้อมูล :
 • สสวท.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • www.myfirstbrain.com

  เรื่อง : แผนการสอน
  เข้าชม : 14611
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155